Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp JSON thành GeoJSON. Nếu bạn có nhiều tệp, việc thực hiện tác vụ này theo chương trình sẽ tỏ ra hữu ích. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp JSON sang GeoJSON bằng C#.

C# API để chuyển đổi JSON sang GeoJSON

API Aspose.GIS for .NET cho phép bạn hiển thị bản đồ và tạo, đọc và chuyển đổi dữ liệu địa lý mà không cần phần mềm bổ sung. Hơn nữa, API cho phép bạn chuyển đổi JSON thành GeoJSON. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Chuyển đổi JSON sang GeoJSON bằng C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi JSON sang GeoJSON.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi JSON thành GeoJSON bằng C#

// Chỉ định cài đặt chuyển đổi nếu cần. Nó là tùy chọn.
ConversionOptions options = null;

// Tùy chọn này gán Wgs84 cho lớp đích.
// Chuyển đổi có thể gây ra lỗi Nếu lớp đích không hỗ trợ tham chiếu không gian Wgs84. Vì vậy cần phải kiểm tra.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
	options = new ConversionOptions()
	{
		DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
	};
}

// Chuyển đổi định dạng tệp từ JSON sang GeoJSON.
VectorLayer.Convert("source.geojson", Drivers.GeoJson, "destination.geojson", Drivers.GeoJson, options);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi JSON sang GeoJSON bằng C#. Đoạn mã được chia sẻ cho thấy cách đạt được điều này chỉ với một vài dòng mã. Aspose.GIS for .NET là một API mạnh mẽ và giàu tính năng hỗ trợ bạn làm việc với dữ liệu không gian địa lý. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm