Chuyển đổi KML sang SHP trong C#

KML là định dạng tệp được sử dụng để hiển thị dữ liệu địa lý. Trong khi đó, tệp SHP chứa dữ liệu hình học dưới dạng một tập hợp các tọa độ vectơ. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP. Theo các tình huống như vậy, bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP theo chương trình trong C#.

 1. Chuyển đổi KML sang SHP - Cài đặt API C#
 2. Cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP trong C#
 3. Chuyển đổi KML sang SHP theo cách lập trình trong C#

Trình chuyển đổi KML sang SHP - Cài đặt API C#

Aspose.GIS for .NET API có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi [các định dạng tệp] địa lý khác nhau]3. Bạn có thể nhanh chóng định cấu hình bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP trong C#

Các bước bên dưới trình bày cách chuyển đổi tệp KML thành tệp SHP:

 1. Khởi tạo một thể hiện của lớp ConversionOptions.
 2. Gán Wgs84 cho lớp đích.
 3. Chuyển đổi tệp KML sang tệp SHP.

Tiêu đề tiếp theo giải thích thêm các chi tiết của chuyển đổi này.

Chuyển đổi KML sang SHP theo lập trình trong C#

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp KML sang tệp SHP:

 1. Tạo đối tượng lớp ConversionOptions.
 2. Gán Wgs84 cho lớp đích.
 3. Chuyển đổi tệp KML sang tệp SHP bằng phương pháp Chuyển đổi.

Mẫu mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi KML sang SHP theo chương trình trong C#.

// Chỉ định cài đặt chuyển đổi.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Tùy chọn này gán Wss84 cho lớp đích.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Chuyển đổi định dạng tệp từ KML sang SHP
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("second.kml", Aspose.Gis.Drivers.Kml, "destination.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile, options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời miễn phí để tránh các giới hạn đánh giá của API.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP theo chương trình trong C#. Ngoài ra, nhiều tính năng khác của API được đề cập trong phần tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum trong trường hợp bạn có bất kỳ sự mơ hồ hoặc thắc mắc nào.

Xem thêm