Có thể có những trường hợp bạn cần xuất các tính năng của lớp vectơ sang tệp CSV. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xuất một lớp vectơ sang tệp CSV trong C#.

API C# để xuất Lớp vectơ sang CSV

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.GIS for .NET để xuất các tính năng cho tệp CSV. Nó là một API hỗ trợ làm việc với dữ liệu không gian địa lý được lưu trữ ở nhiều định dạng tệp khác nhau. Nó cũng cung cấp khả năng hiển thị bản đồ và tạo, đọc và chuyển đổi dữ liệu địa lý mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Xuất các tính năng của Lớp vectơ sang CSV trong C#

Chúng tôi có thể xuất các tính năng của lớp vectơ sang tệp CSV theo chương trình bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

Mã mẫu sau đây cho biết cách xuất các tính năng sang tệp CSV bằng C#.

var options = new CsvOptions()
{
  ColumnWkt = "geom_data",
  Delimiter = ';'
};

// Tạo một lớp CSV mới
using (var layer = Drivers.Csv.CreateLayer(dataDir + "csv_out.csv", options))
{
  // Thêm thuộc tính
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("string_data", AttributeDataType.String));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("int_data", AttributeDataType.Integer));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("bool_data", AttributeDataType.Boolean));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("float_data", AttributeDataType.Double));

  Feature feature = layer.ConstructFeature();
  feature.SetValue("string_data", "string value");
  feature.SetValue("int_data", 10);
  feature.SetValue("bool_data", true);
  feature.SetValue("float_data", 3.14);
  feature.Geometry = new LineString(new[] { new Point(0, 0), new Point(1, 1) });

  // Thêm tính năng
  layer.Add(feature);

  Feature feature2 = layer.ConstructFeature();
  feature2.SetValue("string_data", "string value2");
  feature2.SetValue("int_data", 100);
  feature2.SetValue("bool_data", false);
  feature2.SetValue("float_data", 3.1415);
  feature2.Geometry = Geometry.Null;

  // Thêm tính năng
  layer.Add(feature2);
}

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách xuất các tính năng sang tệp CSV bằng C#. Đoạn mã được chia sẻ trình bày cách đạt được điều này chỉ với một vài dòng mã. Aspose.GIS cho .NET là một API mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu không gian địa lý. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm