OpenStreetMap (OSM) là một bản đồ thế giới miễn phí và có thể chỉnh sửa. Nó được xây dựng bởi các tình nguyện viên và được phát hành với giấy phép nội dung mở. Giấy phép cho phép truy cập miễn phí vào hình ảnh bản đồ và dữ liệu bản đồ cơ bản. Có thể có các tình huống mà bạn muốn đọc các tính năng từ tệp OSM trong các ứng dụng .NET của mình. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc các tính năng từ tệp OSM theo cách lập trình bằng C#.

API C# cho các tính năng đọc từ tệp OpenStreetMap (OSM)

API Aspose.GIS for .NET cho phép bạn làm việc với dữ liệu không gian địa lý được lưu trữ ở nhiều định dạng tệp khác nhau. Nó cung cấp cho bạn khả năng hiển thị bản đồ và tạo, đọc và chuyển đổi dữ liệu địa lý mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Tính năng đọc từ tệp OpenStreetMap (OSM) bằng C#

Đọc các tính năng từ các tệp OSM thật dễ dàng. Chỉ trong một vài dòng mã, bạn có thể đọc các tính năng từ tệp OSM bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây.

 • Bắt đầu bằng cách tải tệp OSM bằng phương thức OpenLayer (đường dẫn chuỗi).
 • Lặp lại tất cả các tính năng trong lớp và in các hình học vào bảng điều khiển.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách đọc các tính năng từ tệp OpenStreetMap (OSM) bằng C#.

using (var layer = Drivers.OsmXml.OpenLayer(dataDir + "fountain.osm"))
{
  // Nhận số lượng tính năng
  int count = layer.Count;

  Console.WriteLine("Layer count: " + count);

  // Lặp lại tất cả các tính năng.
  foreach (Feature feature in layer)
  {
    // In ra bảng điều khiển
    Console.WriteLine(feature.Geometry.AsText());
  }
}

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách đọc các tính năng từ tệp OpenStreetMap (OSM) bằng C#. Đoạn mã được chia sẻ cho phép bạn tải tệp OSM và đọc các tính năng từ đó. Aspose.GIS cho .NET là một API mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu không gian địa lý. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm