Có thể có những trường hợp bạn có dữ liệu không gian địa lý ở định dạng CSV và bạn muốn đọc dữ liệu đó từ bên trong các ứng dụng .NET của mình. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc các đối tượng địa lý, điểm và hình học của lớp vectơ từ tệp CSV bằng cách sử dụng C#.

API C# để đọc các tính năng, điểm và hình học của lớp vectơ từ tệp CSV

API Aspose.GIS for .NET cho phép bạn làm việc với dữ liệu không gian địa lý được lưu trữ ở nhiều định dạng tệp khác nhau. Nó cung cấp cho bạn khả năng hiển thị bản đồ và tạo, đọc và chuyển đổi dữ liệu địa lý mà không cần phần mềm bổ sung. Hơn nữa, API cho phép bạn đọc các tính năng, điểm và hình học của lớp vectơ từ các tệp CSV. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Đọc các tính năng của lớp vectơ từ CSV trong C#

Sau đây là các bước để đọc các đối tượng địa lý từ lớp vectơ trong tệp CSV.

Mã mẫu sau đây cho biết cách đọc các đối tượng địa lý từ lớp vectơ trong tệp CSV bằng cách sử dụng C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "sample.csv"))
{
  // In các thuộc tính
  foreach (var attribute in layer.Attributes)
  {
    Console.Write($"'{attribute.Name}' ");
  }
  Console.WriteLine();

  // In hồ sơ
  foreach (var feature in layer)
  {
    var dump = feature.GetValuesDump();
    foreach (var item in dump)
    {
      Console.Write($"'{item}' ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

Điểm lớp vectơ từ CSV trong C#

Sau đây là các bước để đọc điểm từ lớp vectơ trong tệp CSV.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách đọc các điểm từ lớp vectơ trong tệp CSV bằng cách sử dụng C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnX = "x",
          ColumnY = "y",
          ColumnZ = "z",
          ColumnM = "m"
        }))
{
  // In hình ở định dạng wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

Đọc Hình học Lớp Vectơ từ CSV trong C#

Sau đây là các bước để đọc hình học từ lớp vectơ trong tệp CSV.

Mã mẫu sau đây cho biết cách đọc hình học từ lớp vectơ trong tệp CSV bằng cách sử dụng C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnWkt = "geom_data"
        }))
{
  // In hình ở định dạng wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách đọc các tính năng từ tệp CSV bằng C#. Hơn nữa, bạn đã thấy cách đọc các điểm và hình học từ tệp CSV bằng cách sử dụng API Aspose.GIS cho .NET. Nó là một API mạnh mẽ cung cấp nhiều tính năng bổ sung để làm việc với dữ liệu không gian địa lý. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm