chuyển đổi Epub pdf Java

EPUB tệp được sử dụng cho mục đích xuất bản trên quy mô lớn. Ví dụ: xuất bản sách, tài liệu quảng cáo. Hơn nữa, chuyển đổi EPUB sang PDF rất hữu ích để làm cho tệp tương thích với nhiều môi trường hệ thống và hệ điều hành hơn. Hãy để chúng tôi khám phá các trường hợp sử dụng khác nhau liên quan đến chuyển đổi EPUB sang PDF theo chương trình bằng Java:

Chuyển đổi EPUB sang PDF - Cài đặt Java API

Aspose.HTML for Java API hỗ trợ EPUB, PDF và một số [định dạng tệp] khác 4. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các định dạng tệp khác nhau theo yêu cầu của bạn. Hãy để chúng tôi định cấu hình API nhanh chóng bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Bản phát hành mới hoặc thông qua các cấu hình sau liên quan đến [Kho lưu trữ] Aspose 12:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>20.12</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi tệp EPUB sang PDF theo phương pháp lập trình bằng Java

Các bước sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp EPUB sang tài liệu PDF bằng Java:

 1. Tải tệp EPUB đầu vào.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp PdfSaveOptions.
 3. Chuyển đổi tệp EPUB sang PDF.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi EPUB sang PDF theo cách lập trình bằng ngôn ngữ Java:

// Mở tệp EPUB hiện có để đọc
try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(dataDir + "input.epub")) {
  
  // Khởi tạo đối tượng lớp PdfSaveOptions
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
  
  // Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển EPUB sang PDF
  Converter.convertEPUB(fileInputStream, options, dataDir + "output.pdf");
}

Chuyển đổi EPUB sang PDF với Mã hóa và Bảo vệ Mật khẩu trong Java

Bạn có thể bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa các tệp PDF để đảm bảo quyền truy cập được cấp phép hoặc hạn chế. Bạn có thể kết xuất EPUB sang PDF trong khi mã hóa tệp đầu ra bằng mật khẩu. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp EPUB sang PDF với các biện pháp bảo vệ khác nhau:

 1. Tải tệp EPUB đầu vào.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp PdfEncryptionInfo.
 3. Chuyển đổi EPUB sang PDF với lớp PdfSaveOptions.

Đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi EPUB sang PDF với mật khẩu bảo vệ và mã hóa bằng ngôn ngữ Java:

// Mở tệp EPUB hiện có để đọc
try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(dataDir + "input.epub")) {

  // Đặt mật khẩu PDF và thông tin mã hóa
  PdfEncryptionInfo info = new PdfEncryptionInfo("user" , "owner" , PdfPermissions.AssembleDocument, PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

  // Khởi tạo đối tượng lớp PdfSaveOptions
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
  options.setEncryption(info);  
       
  // Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển EPUB sang PDF
  Converter.convertEPUB(fileInputStream, options, dataDir + "output.pdf");
}

Chuyển đổi EPUB sang PDF với Cài đặt Trang theo chương trình trong Java

Bạn có thể kiểm soát các thuộc tính cài đặt trang khác nhau trong khi hiển thị tài liệu PDF. Kích thước trang, lề hoặc màu nền và các thuộc tính khác có thể được đặt theo yêu cầu của bạn. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để thiết lập các thuộc tính liên quan đến trang trong khi chuyển đổi tệp EPUB sang PDF:

 1. Tải tệp EPUB nguồn.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp PdfSaveOptions.
 3. Đặt các thuộc tính liên quan đến trang khác nhau.
 4. Chuyển đổi EPUB đầu vào sang tài liệu PDF.

Đoạn mã dưới đây dựa trên các bước này. Nó chỉ ra cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng PDF bằng mã Java:

// Mở tệp EPUB hiện có để đọc
try (FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(dataDir + "input.epub")) {
  PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
  
  Page page = new Page();
  // Đặt kích thước trang
  Size size = new Size(Length.fromInches(12), Length.fromInches(10));
  
  // Đặt Lề trang
  Margin margin = new Margin(Length.fromInches(1), Length.fromInches(1), Length.fromInches(1), Length.fromInches(1));  
  page.setSize(size);
  page.setMargin(margin);
  
  // Đặt màu nền trang
  options.setBackgroundColor(Color.getAliceBlue());    
  options.getPageSetup().setAnyPage(page);
  
  // Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển EPUB sang PDF
  Converter.convertEPUB(fileInputStream, options, dataDir + "output.pdf");  
}

Sự kết luận

Kết luận, bạn đã khám phá các trường hợp sử dụng khác nhau liên quan đến chuyển đổi EPUB sang PDF. Hơn nữa, bạn đã học cách chuyển đổi EPUB sang các tệp PDF được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu, cũng như thao tác điều chỉnh kích thước trang trong tài liệu đầu ra. Bạn có thể tìm thấy nhiều tính năng khác của API bằng cách truy cập Tài liệu. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm