EPUB sang JPG PNG C#

Tệp EPUB thường được sử dụng cho mục đích in quy mô lớn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần xem trước nội dung của tệp EPUB dưới dạng hình ảnh. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp EPUB sang PNG hoặc JPG theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi hình ảnh EPUB sang PNG hoặc JPG - Cài đặt API C#

API Aspose.HTML for .NET có thể được sử dụng để làm việc với HTML, XPS, EPUB và nhiều [định dạng tệp] được hỗ trợ khác 3. Chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ trang Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau trong Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.Html

Chuyển đổi EPUB sang Hình ảnh PNG theo phương pháp lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh định dạng PNG bằng các bước sau:

  1. Khởi tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions.
  2. Chỉ định định dạng hình ảnh và kích thước.
  3. Lưu hình ảnh đầu ra bằng phương pháp ConvertEPUB.

Mẫu mã dưới đây trình bày chi tiết về cách chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh định dạng PNG theo chương trình trong C#:

// Chuẩn bị đường dẫn đến tệp EPUB nguồn
string sourcePath = "input.epub";

// Chuẩn bị một đường dẫn để lưu tệp đã chuyển đổi 
string outputPath = "output.png";

// Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.Format = ImageFormat.Png;
options.PageSetup.AnyPage.Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(500, 500);

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển EPUB sang Hình ảnh PNG
Converter.ConvertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

Chuyển đổi hình ảnh EPUB sang JPG trong C#

Bạn cần làm theo các bước sau để chuyển đổi tệp EPUB thành ảnh JPG:

  1. Đặt định dạng và kích thước hình ảnh với đối tượng lớp ImageSaveOptions
  2. Chuyển đổi tệp EPUB thành hình ảnh JPG bằng cách sử dụng phương pháp ConvertEPUB.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng JPG theo chương trình trong C#:

// Chuẩn bị đường dẫn đến tệp EPUB nguồn
string sourcePath = "input.epub";

// Chuẩn bị một đường dẫn để lưu tệp đã chuyển đổi 
string outputPath = "output.jpg";

// Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.Format = ImageFormat.Jpeg;
options.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
options.PageSetup.AnyPage = new Page(
    new Size(
Length.FromInches(4),
Length.FromInches(5.5)));

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang Hình ảnh JPG
Converter.ConvertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

Khám phá Aspose.HTML for .NET API

Bạn có thể truy cập tài liệu API để khám phá nhiều tính năng khác được cung cấp bởi API.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể cân nhắc việc yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API trong toàn bộ năng lực của nó.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp EPUB sang các định dạng hình ảnh khác nhau như PNG, JPG, v.v. Nó bao gồm các mẫu mã C# để chứng minh các tính năng chuyển đổi EPUB. Tuy nhiên, nếu bạn cần thảo luận về các yêu cầu hoặc thắc mắc của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm

Chuyển đổi HTML sang Tệp MHT trong C#