EPUB sang JPG PNG Java

Định dạng tệp EPUB phổ biến để in sách điện tử, tài liệu quảng cáo, sách mỏng, v.v. Đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tệp EPUB thành hình ảnh để hiển thị nội dung tệp. Do đó, bài viết này hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh JPG hoặc PNG trong Java.

Chuyển đổi EPUB sang Hình ảnh - Cài đặt Java API

Aspose.HTML for Java có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và thao tác HTML, MHTML, XPS, EPUB và nhiều [định dạng tệp] khác 5. Bạn có thể tải xuống tệp JAR của nó từ trang Bản phát hành mới hoặc dán các cấu hình sau vào tệp pom.xml của dự án của bạn:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.12</version>
    <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi EPUB sang Hình ảnh JPG trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh JPG bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một đối tượng của lớp ImageSaveOptions.
 2. Đặt kích thước trang và định dạng hình ảnh đầu ra.
 3. Lưu hình ảnh JPG đầu ra bằng phương pháp ConvertEPUB.

Mẫu mã sau đây giải thích chi tiết về cách chuyển đổi tệp EPUB thành ảnh JPG trong Java:

// Chuẩn bị đường dẫn đến tệp EPUB nguồn
String sourcePath = "input.epub";

// Chuẩn bị một đường dẫn để lưu tệp đã chuyển đổi 
String outputPath = "output.jpg";

// Tạo một phiên bản của ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.setFormat(ImageFormat.Jpeg);
options.setSmoothingMode(SmoothingMode.HighQuality);
options.getPageSetup().setAnyPage(new Page(
  new Size(
Length.fromInches(4),
Length.fromInches(5.5))));

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang Hình ảnh JPG
Converter.convertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

Chuyển đổi hình ảnh EPUB sang PNG theo phương pháp lập trình trong Java

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh PNG:

 1. Tạo một phiên bản của lớp ImageSaveOptions.
 2. Đặt định dạng hình ảnh đầu ra là PNG.
 3. Chuyển đổi EPUB thành hình ảnh PNG bằng phương pháp ConvertEPUB.

Mẫu mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp EPUB thành hình ảnh PNG trong Java:

// Chuẩn bị đường dẫn đến tệp EPUB nguồn
String sourcePath = "input.epub";

// Chuẩn bị một đường dẫn để lưu tệp đã chuyển đổi 
String outputPath = "output.png";

// Tạo một phiên bản của ImageSaveOptions
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.setFormat(ImageFormat.Png);
options.getPageSetup().getAnyPage().setSize(new Size(500, 500));

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển EPUB sang Hình ảnh PNG
Converter.convertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

Khám phá Aspose.HTML for Java API

Bạn có thể xem các chương khác nhau trong tài liệu để tìm hiểu các tính năng khác có trong API.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp EPUB sang hình ảnh JPG hoặc PNG trong Java. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi HTML sang MHT trong Java