Chuyển đổi EPUB sang TIFF C#

Bạn có muốn chuyển đổi tài liệu từ định dạng EPUB sang hình ảnh TIFF không? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C# bằng một vài bước đơn giản.

Định dạng EPUB là một tiêu chuẩn mở cho phép tác giả lưu trữ thông tin kỹ thuật số như sách điện tử, tạp chí và nội dung kỹ thuật số khác ở định dạng tệp có thể phát lại và đọc dễ dàng. EPUB là định dạng tệp có thể đọc được bằng máy tính của bạn hoặc trên thiết bị như thiết bị đọc sách điện tử (ví dụ: Kindle, v.v.). Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất sách điện tử hoặc các tài liệu khác từ EPUB sang hình ảnh TIFF.

Định dạng tệp TIFF (Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ) là định dạng hình ảnh raster phổ biến để sử dụng và hiển thị trên nhiều loại thiết bị. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất sách điện tử và các tài liệu kỹ thuật số khác từ EPUB sang TIFF theo chương trình. Vì vậy, hãy tiếp tục đọc các bước chi tiết về cách chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API chuyển đổi C# EPUB sang TIFF
 2. Các bước chuyển đổi EPUB sang TIFF
 3. Chuyển đổi EPUB sang TIFF
 4. Tùy chỉnh chuyển đổi EPUB sang TIFF

API chuyển đổi C# EPUB sang TIFF

Để chuyển đổi tài liệu từ EPUB sang TIFF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.HTML for .NET API. API cho phép tạo, sửa đổi và trích xuất dữ liệu HTML. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi các định dạng tài liệu HTML, định dạng hình ảnh EPUB, MarkdownSVG sang các định dạng được hỗ trợ khác mà không cần phần mềm bên ngoài.

API cung cấp lớp ImageSaveOptions cung cấp các thuộc tính để quản lý độ phân giải kết quả hình ảnh, chất lượng làm mịn, định dạng và cài đặt trang cho hình ảnh. Lớp Converter của API cung cấp nhiều loại chuyển đổi sang các định dạng phổ biến, chẳng hạn như PDF, XPS, định dạng hình ảnh, v.v. Nó cung cấp ConvertEPUB(Stream , ImageSaveOptions, string) phương thức chuyển đổi nguồn EPUB do luồng dữ liệu đầu vào trình bày và lưu trong một tệp được tạo bởi đường dẫn tệp đầu ra.

Vui lòng tải xuống tệp DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Html

Cách chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu EPUB thành hình ảnh TIFF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tài liệu EPUB hiện có.
 • Chỉ định tùy chọn lưu hình ảnh.
 • Chuyển đổi EPUB sang TIFF.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã C# và lưu tài liệu EPUB dưới dạng hình ảnh TIFF.

Chuyển đổi EPUB sang TIFF bằng C#

Chúng tôi có thể lưu tài liệu EPUB dưới dạng hình ảnh TIFF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, mở tệp EPUB hiện có để đọc bằng File.OpenRead().
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định Định dạng là ImageFormat.Tiff.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Converter.ConvertEPUB() để lưu TIFF. Nó lấy luồng tệp EPUB, ImageSaveOptions và xuất đường dẫn tệp TIFF làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi EPUB thành TIFF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi EPUB thành TIFF.
// Mở tệp EPUB hiện có để đọc
var stream = File.OpenRead("C:\\Files\\input.epub");

// Chuẩn bị đường dẫn lưu tệp đã chuyển đổi 
string savePath = "C:\\Files\\output.tiff";

// Khởi tạo ImageSaveOptions 
var options = new ImageSaveOptions();
options.Format = ImageFormat.Tiff;

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang TIFF
Converter.ConvertEPUB(stream, options, savePath);
Chuyển đổi EPUB sang TIFF bằng C#

Chuyển đổi EPUB sang TIFF bằng C#

Tùy chỉnh Chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh chuyển đổi EPUB sang TIFF bằng cách thực hiện theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần chỉ định các tùy chọn bổ sung như Compression, SmoothingMode, HorizontalResolution, VerticalResolution, BackgroundColor, v.v. trong bước #4.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tùy chỉnh chuyển đổi EPUB thành TIFF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi EPUB thành TIFF.
// Mở tệp EPUB hiện có để đọc
var stream = File.OpenRead("C:\\Files\\input.epub");

// Chuẩn bị đường dẫn lưu tệp đã chuyển đổi 
string savePath = "C:\\Files\\output.tiff";

// Khởi tạo ImageSaveOptions 
var options = new ImageSaveOptions(ImageFormat.Tiff)
{
  // Đặt nén TIFF là Không có
  Compression = Compression.None,
  
  // Chỉ định chất lượng kết xuất cho hình ảnh này
  SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality,
  
  // Chỉ định độ phân giải ngang và dọc cho hình ảnh đầu ra tính bằng pixel trên inch.
  HorizontalResolution = 400,
  VerticalResolution = 400,
  
  // Chỉ định màu nền của TIFF
  BackgroundColor = System.Drawing.Color.AliceBlue
};

// Chỉ định kích thước trang và lề theo pixel
options.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Html.Drawing.Size(800, 500), new Margin(30, 20, 10, 10));

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang TIFF
Converter.ConvertEPUB(stream, options, savePath);
Tùy chỉnh Chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#

Tùy chỉnh Chuyển đổi EPUB sang TIFF trong C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.HTML for .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi EPUB thành TIFF trong C#. Chúng tôi cũng đã thấy cách chỉ định các tùy chọn lưu bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.HTML for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm