EPUB sang DOCX csharp

Các tệp EPUB thường được sử dụng để chia sẻ hoặc in tài liệu quảng cáo, sách mỏng hoặc sách điện tử. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải chuyển đổi EPUB sang tệp Word DOCX. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng DOCX theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi EPUB sang DOCX - Cài đặt API C#

Aspose.HTML for .NET API hỗ trợ chuyển đổi tài liệu EPUB và một số định dạng tệp khác. Bạn có thể cài đặt API bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh NuGet sau trong Microsoft Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.HTML

Chuyển đổi EPUB sang Word DOCX theo chương trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi EPUB sang DOCX bằng các bước được liệt kê bên dưới:

 1. Tải tệp EPUB đầu vào.
 2. Khởi tạo một đối tượng của lớp DocSaveOptions.
 3. Chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng DOCX.

Đoạn mã sau đây trình bày chi tiết cách làm theo các bước sau để chuyển đổi tệp EPUB thành DOCX trong C#:

// Tạo một phiên bản của DocSaveOptions
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.DocumentFormat = DocumentFormat.DOCX;

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang Word DOCX
Converter.ConvertEPUB("Test.epub", options, "output.docx");

Chuyển đổi EPUB sang Word DOCX với Thiết lập trang bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi EPUB sang tệp DOCX với các cài đặt trang cụ thể theo yêu cầu của bạn. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi EPUB sang DOCX với thiết lập trang bằng C#:

 1. Tải tài liệu EPUB nguồn.
 2. Tạo một phiên bản của lớp DocSaveOptions.
 3. Chỉ định các thuộc tính thiết lập trang như chiều cao, chiều rộng, độ phân giải, v.v.
 4. Chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng DOCX.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp EPUB thành DOCX với cài đặt trang cụ thể theo chương trình bằng C#:

// Tạo một phiên bản của DocSaveOptions
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.DocumentFormat = DocumentFormat.DOCX;

// Đặt kích thước trang bằng inch
options.PageSetup.AnyPage = new Page(
  new Size(
    Length.FromInches(7),
    Length.FromInches(5)));

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang Word DOCX
Converter.ConvertEPUB("Test.epub", options, "output.docx");

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Khám phá các tính năng khác

Bạn có thể muốn khám phá một số tính năng khác được cung cấp bởi API như được đề cập trong phần tài liệu.

Demo trực tuyến

Vui lòng dùng thử ứng dụng web EPUB to DOCX Converter được phát triển bằng API ở trên.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng DOCX theo chương trình trong C#. Bạn đã khám phá kịch bản chuyển đổi cơ bản cũng như chuyển đổi nâng cao bằng cách chỉ định các thuộc tính thiết lập trang. Hơn nữa, trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm

Chuyển đổi EPUB sang tệp XPS trong C#

Mẹo: Bạn có thể muốn kiểm tra Bộ chuyển đổi Aspose PowerPoint to Word vì nó thể hiện quá trình chuyển đổi bản trình bày phổ biến sang tài liệu Word.