Chuyển đổi EPS sang XPS csharp

Tệp EPUB thường được sử dụng để chia sẻ hoặc in tệp trên quy mô lớn. Ví dụ: Sách điện tử ngày nay rất phổ biến, được tạo ở định dạng EPUB. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi EPUB sang tệp XPS. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng XPS theo chương trình trong C#.

Chuyển đổi EPUB sang XPS - Cài đặt API C#

Aspose.HTML for .NET API hỗ trợ chuyển đổi tài liệu EPUB. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau đây.

PM> Install-Package Aspose.HTML

Chuyển đổi EPUB sang XPS trong C#

Bạn có thể chuyển đổi EPUB sang XPS bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp EPUB đầu vào.
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp XpsSaveOptions.
  3. Chỉ định kích thước trang theo inch, cm, v.v. nếu cần.
  4. Chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng XPS.

Đoạn mã sau trình bày chi tiết cách làm theo các bước sau theo chương trình để chuyển đổi tệp EPUB thành XPS trong C#:

// Tạo một phiên bản của XpsSaveOptions
XpsSaveOptions options = new XpsSaveOptions();

// Đặt kích thước trang bằng inch
options.PageSetup.AnyPage = new Page(new Size(Length.FromInches(7),Length.FromInches(3)));

// Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang XPS
Converter.ConvertEPUB("input.epub", options, "output.xps");

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Khám phá các tính năng khác

Bạn có thể xem qua nhiều tính năng khác được cung cấp bởi API bằng cách truy cập tài liệu.

Demo trực tuyến

Vui lòng dùng thử ứng dụng web EPUB to XPS Converter được phát triển bằng API ở trên.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp EPUB sang định dạng XPS theo chương trình trong C#. Hơn nữa, tệp XPS được hiển thị với độ trung thực cao và hiệu quả trong vòng vài giây. Hơn nữa, bạn có thể tích hợp tính năng này trong các ứng dụng dựa trên khuôn khổ .NET hoặc .NET Core của mình chỉ bằng một vài dòng mã. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn trong trường hợp bạn cần bất kỳ trợ giúp nào.

Xem thêm

Tạo Trình tải xuống video YouTube bằng C#