Chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF C#

HTML là ngôn ngữ đánh dấu cho phép tạo các trang web. PDF là định dạng chụp nội dung để sử dụng trong tài liệu điện tử, chẳng hạn như bản in và tài liệu trên màn hình. Cả HTML và PDF đã xuất hiện được một thời gian, nhưng mục đích của chúng đã thay đổi trong những năm gần đây. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp muốn chuyển đổi một chuỗi HTML sang tài liệu PDF chưa? Nhu cầu chuyển đổi HTML sang PDF sẽ nảy sinh khi bạn muốn lưu trang web của mình ở định dạng di động hoặc in tài liệu ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi một chuỗi HTML sang PDF trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API C# để chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF
 2. Các bước chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF
 3. Chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF

C# API để chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF

Để chuyển đổi một chuỗi HTML sang tài liệu PDF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.HTML for .NET. Nó cho phép tạo, sửa đổi và trích xuất dữ liệu từ các tài liệu HTML. Nó cũng cho phép chuyển đổi các tài liệu HTML sang các định dạng được hỗ trợ mà không cần bất kỳ phần mềm bên ngoài nào.

API cung cấp lớp PdfSaveOptions cho phép chỉ định các tùy chọn lưu khác nhau trong khi lưu dưới dạng PDF. Lớp Converter cung cấp nhiều loại chuyển đổi sang các định dạng phổ biến, chẳng hạn như PDF, XPS, định dạng hình ảnh, v.v. Nó cung cấp các phương thức ConvertHTML() để chuyển đổi HTML sang các định dạng khác.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Html

Cách chuyển chuỗi HTML sang PDF trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi một chuỗi HTML sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Xác định một chuỗi HTML.
 • Chỉ định Tùy chọn Lưu PDF.
 • Chuyển đổi mã HTML sang PDF.

Phần sau đây mô tả cách chuyển các bước này thành mã C# và tạo tệp PDF từ chuỗi HTML.

Chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF bằng C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi một chuỗi HTML sang tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, xác định mã HTML trong một chuỗi.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfSaveOptions.
 3. Theo tùy chọn, xác định các tùy chọn lưu chẳng hạn như BackgroundColor.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Converter.ConvertHTML() để tạo PDF. Nó lấy chuỗi HTML, PdfSaveOptions và đường dẫn tệp PDF xuất ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một chuỗi HTML sang tài liệu PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi một chuỗi HTML sang tài liệu PDF.
string htmlString = @"<h1>Convert HTML to PDF!</h1><br/><h2>This is Sample Heading!</h2><p>This is first paragraph.</p>";

// Khởi tạo PdfSaveOptions 
var options = new PdfSaveOptions();

// Đặt màu nền
options.BackgroundColor = Color.LightSkyBlue;

// Gọi phương thức ConvertHTML để chuyển đổi mã HTML sang PDF      
Converter.ConvertHTML(htmlString, ".", options, @"C:\Files\Output.pdf");
Chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF bằng C#

Chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF bằng C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.HTML for .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi một chuỗi HTML sang PDF trong C#. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.HTML for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm