HTML sang MHT Java

Tệp MHT được sử dụng để giữ hình ảnh, văn bản, CSS và các tài nguyên liên quan khác trong một trang web. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp HTML sang định dạng MHT. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi HTML sang định dạng MHT theo lập trình trong Java.

Chuyển đổi tệp HTML sang MHT - Cài đặt API Java

Aspose.HTML for Java API có thể được sử dụng để làm việc với HTML, MHTML, XPS và các [định dạng tệp] được hỗ trợ khác 3. Bạn có thể tải xuống các tệp JAR từ trang Tải xuống hoặc sử dụng các cấu hình sau trong tệp pom.xml của ứng dụng của bạn:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.12</version>
    <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi HTML sang MHT hoặc MHTML trong Java

Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi một trang HTML thành tệp MHT hoặc MHTML:

 1. Tạo một đối tượng của lớp MHTMLSaveOptions.
 2. Lưu tệp MHT hoặc MHTML đầu ra bằng phương pháp ConvertHTML.

Mẫu mã bên dưới giải thích cách chuyển đổi tệp HTML sang tệp MHT hoặc MHTML theo lập trình trong Java:

// Khởi tạo tài liệu HTML từ tệp
HTMLDocument document = new HTMLDocument("input.html");

// Khởi tạo đối tượng MHTMLSaveOptions
MHTMLSaveOptions options = new MHTMLSaveOptions();

// Chuyển đổi HTML sang MHTML
Converter.convertHTML(document, options, "output.mht");

Chuyển đổi HTML sang MHT với Tùy chọn nâng cao trong Java

Bạn có thể nâng cao quá trình chuyển đổi tệp HTML sang định dạng MHT bằng cách sử dụng các thuộc tính của lớp MHTMLSaveOptions. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi HTML sang tệp MHT với các tùy chọn nâng cao:

 1. Khởi tạo một phiên bản của lớp MHTMLSaveOptions.
 2. Chỉ định các thuộc tính cho tệp MHT đầu ra.
 3. Lưu tệp HTML dưới dạng MHT bằng phương pháp ConvertHTML.

Mẫu mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang định dạng MHT theo chương trình trong Java:

// Chuẩn bị một mã HTML với một liên kết đến một tệp khác và lưu nó vào tệp dưới dạng 'document.html'
String code = "<span>Hello World!!</span>\n" +
       "<a href='document2.html'>click</a>\n";
try (FileWriter fileWriter = new FileWriter("document.html")) {
  fileWriter.write(code);
}

// Chuẩn bị một mã HTML và lưu nó vào tệp dưới dạng 'document2.html'
code = "<span>Hello World!!</span>";
try (FileWriter fileWriter = new FileWriter("document2.html")) {
  fileWriter.write(code);
}

// Thay đổi giá trị của độ sâu liên kết tài nguyên thành 1 để chuyển đổi tài liệu với các tài nguyên được liên kết trực tiếp.
MHTMLSaveOptions options = new MHTMLSaveOptions();
options.getResourceHandlingOptions().setMaxHandlingDepth(1);

// Chuyển đổi HTML sang MHT
Converter.convertHTML(
    "document.html",
    options,
    "output.mht"
);

  }
}

Khám phá Aspose.HTML for Java API

Bạn có thể truy cập tài liệu API để hiểu nhiều tính năng khác được API hỗ trợ.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp HTML sang tệp MHT hoặc MHTML theo lập trình trong Java. Hơn nữa, nó cũng bao gồm các tính năng nâng cao để tùy chỉnh quá trình chuyển đổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Xem thêm

Chuyển đổi EPUB sang XPS trong Java