HTML sang PDF Java Linux

Tệp HTML thường được sử dụng để hiển thị văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. trên web. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp HTML sang tệp PDF. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu PDF trên Linux bằng Java.

Java API để chuyển đổi HTML sang PDF trên Linux

Aspose.HTML for Java API hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các tệp HTML và một số định dạng tệp khác. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc từ kho lưu trữ Maven với các thông số kỹ thuật bên dưới.

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.6</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi HTML sang PDF trong Java trên Linux

Bạn có thể chuyển đổi tệp HTML sang tệp PDF trên Linux bằng Java bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Khởi tạo một phiên bản lớp HTMLDocument.
 2. Khởi tạo một phiên bản của lớp PdfSaveOptions.
 3. Chuyển đổi HTML sang PDF bằng phương pháp convertHTML.

Đoạn mã sau minh họa cách chuyển đổi tệp HTML sang PDF trên Linux theo chương trình Java:

// Khởi tạo tài liệu HTML từ tệp đầu vào
HTMLDocument document = new HTMLDocument("document.html");

// Khởi tạo đối tượng lớp PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Chuyển đổi HTML sang PDF
Converter.convertHTML(document, options, "output.pdf");

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Để thử nghiệm API Aspose.HTML for Java ở mức đầy đủ mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào, vui lòng yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tài liệu HTML sang PDF trên Linux bằng Java. Bạn có thể tìm hiểu một số tính năng khác bằng cách truy cập tài liệutài liệu tham khảo API. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm