Chuyển HTML sang Word DOCX C#

Các tệp HTML thường được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc truyền đạt nhiều thông tin. Tương tự như vậy, các tệp Microsoft Word bao gồm DOCXDOC cũng nổi tiếng vì nhiều tính năng khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi tệp trang web HTML thành tệp từ, DOCX hoặc DOC trong C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi HTML sang Word DOCX DOC trong C#. Chúng ta hãy xem tổng quan nhanh về các trường hợp sử dụng sau đây:

Chuyển đổi C# HTML sang Word DOCX DOC C# – Cài đặt

Aspose.HTML for .NET API hỗ trợ rất nhiều tính năng tạo, thao tác và chuyển đổi HTML. Một tính năng nổi bật là chuyển đổi HTML sang DOCX/DOC trong C#. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống từ phần Bản phát hành mới hoặc cài đặt từ NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.Html

Chuyển đổi trang web HTML sang Word DOCX/DOC bằng C#

Hãy để chúng tôi khám phá chuyển đổi HTML sang Word DOCX/DOC C# từ một trường hợp sử dụng đơn giản. Chúng tôi sẽ tạo một tệp HTML cơ bản và sau đó thực hiện chuyển đổi. Bạn cần làm theo các bước sau để chuyển đổi HTML sang tệp Word (DOCX/DOC) trong C#:

 1. Viết một tệp HTML đơn giản
 2. Tải tệp HTML đầu vào
 3. Khởi tạo đối tượng DocSaveOptions
 4. Chuyển đổi trang web HTML sang Word DOCX trong C#

Mã C# bên dưới cho biết cách chuyển đổi trang web HTML thành tệp Word như DOCX/DOC:

// Chuẩn bị mã HTML và lưu nó vào tệp.
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// Khởi tạo tài liệu HTML từ tệp
using (var document = new HTMLDocument("document.html"))
{
  // Khởi tạo DocSaveOptions 
  var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions();

  // Chuyển đổi trang web HTML sang DOCX
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, "output.docx");
}

Chuyển đổi HTML sang Word trong C# bằng Tùy chọn nâng cao trong C#

Hãy để chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Bạn có thể thay đổi kích thước của trang, lề, màu nền và các thuộc tính khác bằng cách sử dụng đối tượng DocSaveOptions. Tất cả các tùy chọn này góp phần kiểm soát tốt hơn cách các tệp được chuyển đổi. Điều này có thể giúp bạn đạt được các yêu cầu của mình mà không cần quan tâm đến các định dạng tệp cơ bản. Bạn nên làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi HTML sang DOCX với các tùy chọn nâng cao bằng C#:

 1. Tải tệp HTML đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng DocSaveOptions
 3. Chỉ định kích thước trang tính bằng inch
 4. Gọi phương thức ConvertHTML để chuyển đổi HTML sang Word DOCX trong C#

Đoạn mã dưới đây dựa trên các bước trên cho biết cách chuyển đổi tệp HTML sang tệp Word DOCX trong C#:

// Chuẩn bị mã HTML và lưu nó vào tệp
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// Đặt A5 làm kích thước trang
var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions
{
  PageSetup =
  {
    AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
    {
      Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(8.3f), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(5.8f))
    }
  }
};

// Chuyển đổi tài liệu HTML sang DOCX
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML("document.html", options, "output.docx");

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá chuyển đổi HTML sang Word DOCX DOC theo chương trình trong C#. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Phần Tài liệu hoặc Tham khảo API để phân tích thêm. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ hoặc lo ngại nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm