Chuyển đổi hình ảnh PDF MD Markfown C#

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Markdown file thành PDF, PNG, JPG và chuyển đổi định dạng hình ảnh khác theo chương trình bằng ngôn ngữ C#. Các tệp MD khá phổ biến trên web và bạn có thể nhận thấy rằng các tệp readme của các phần mềm khác nhau, cũng như tài liệu, thường được tạo ở định dạng Markdown. Chúng ta hãy xem qua các tiêu đề sau:

Markdown (.md) sang PDF và Hình ảnh Trình chuyển đổi C# – Cài đặt API

Bạn cần cài đặt API Aspose.HTML for .NET để chuyển đổi tệp định dạng Markdown sang định dạng PDF hoặc hình ảnh trong C#. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống từ Phần tải xuống chính thức hoặc thông qua lệnh cài đặt thư viện NuGet, như sau:

PM> Install-Package Aspose.Html

Chuyển đổi Markdown (MD) sang PDF trong C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Tệp Markdown (MD) sang PDF bằng C# trong các ứng dụng .NET của mình. Bạn cần làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp MD sang PDF:

 1. Chuẩn bị một ví dụ Markdown đơn giản hoặc tải tệp MD đầu vào
 2. Gọi phương thức ConvertMarkdown
 3. Chuyển đổi tệp đầu vào sang phiên bản HTMLDocument
 4. Lưu tệp PDF đầu ra bằng phương pháp ConvertHTML

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi tệp markdown (MD) sang PDF bằng C#:

// Chuẩn bị một ví dụ Markdown đơn giản
var code = "### Hello World" +
    "\r\n" +
    "[visit applications](https://aspose.com)";
// Tạo tệp Markdown
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "document.md", code);

// Chuyển đổi Markdown sang tài liệu HTML
//Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown("document.md", "document.html");
HTMLDocument document = Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown(dataDir + "document.md");

// Gọi phương thức ConvertHTML để chuyển đổi HTML sang PDF.
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions(), dataDir + "output.pdf");

Chuyển đổi hình ảnh Markdown (MD) sang PNG hoặc JPG trong C#

Đôi khi, bạn có thể cần xem trước tệp MD để hiển thị tệp đó thành hình ảnh có thể hữu ích. Bạn có thể chuyển đổi tệp MD sang hình ảnh PNG hoặc JPG theo yêu cầu của mình. Quá trình chuyển đổi này về cơ bản là một cách tiếp cận gồm hai bước, trong đó, trước hết, bạn sẽ hiển thị nó ở định dạng HTML và sau đó là một hình ảnh:

 1. Tạo hoặc tải tệp Markdown (MD) đầu vào
 2. Chuyển đổi Markdown sang định dạng HTML trung gian
 3. Hiển thị kết quả thành Hình ảnh đầu ra PNG hoặc JPG trong C#

Các bước đơn giản này giúp bạn tạo một hình ảnh của tệp MD làm bản xem trước. Bạn có thể sử dụng hình ảnh đầu ra hơn nữa theo trường hợp sử dụng của bạn. Ngoài ra, đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp Markdown (MD) thành Hình ảnh PNG hoặc JPG trong C#:

// Chuẩn bị một ví dụ Markdown đơn giản
var code = "### Hello World" +
      "\r\n" +
      "[visit applications](https://.aspose.com)";
// Tạo tệp Markdown
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "document.md", code);

// Chuyển đổi Markdown sang tài liệu HTML
using (HTMLDocument document = Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown(dataDir + "document.md"))
{
  // Chuyển đổi tài liệu HTML sang định dạng tệp hình ảnh PNG
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Png), dataDir + "output.png");
}

Sự kết luận

Tóm lại, chúng tôi đã xem xét việc chuyển đổi các tệp Markdown (MD) sang PNG, JPG và PDF bằng C# trong các ứng dụng .NET. Những tính năng này có thể làm cho các ứng dụng của bạn không thua kém gì. Hơn nữa, có nhiều tính năng khác do API cung cấp mà bạn có thể khám phá bằng cách xem Tài liệu sản phẩm. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ hoặc lo ngại nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi rất thích có thông tin phản hồi của bạn!

Xem thêm