SVG sang Word DOCX C#

SVG hình ảnh phổ biến vì có thể mở rộng trong tự nhiên. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi ảnh SVG sang tài liệu Word ở định dạng DOCX hoặc DOC. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp SVG sang tài liệu Word theo lập trình trong C#.

Chuyển đổi SVG sang DOCX hoặc DOC - Cài đặt API C#

API Aspose.HTML for .NET có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc chuyển đổi HTML, MHTML, SVG và nhiều định dạng tệp khác. Chỉ cần cài đặt API bằng cách tải xuống các tệp DLL của nó từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.HTML

Chuyển đổi SVG sang Word DOCX hoặc DOC Lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi SVG sang tài liệu Word ở định dạng DOCX hoặc DOC bằng các bước sau:

  1. Tải hình ảnh SVG nguồn với lớp SVGDocument.
  2. Chuyển đổi ảnh SVG bằng phương thức ConvertSVG cùng với đối tượng lớp DocSaveOptions.

Đoạn mã sau giải thích cách làm theo các bước sau để chuyển đổi tệp SVG thành DOCX trong C#:

// Khởi tạo tài liệu SVG từ tệp
SVGDocument document = new SVGDocument("sample.svg");

// Chuyển đổi SVG sang Word DOCX
Converter.ConvertSVG(document, new DocSaveOptions(), "sample_output.docx");

Chuyển đổi SVG sang Word DOCX với Cài đặt nâng cao bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tùy chỉnh chuyển đổi tài liệu SVG sang Word. Ví dụ: kích thước trang, lề trang, độ phân giải, v.v. Bạn cần làm theo các bước sau để chuyển đổi SVG sang DOCX với cài đặt nâng cao trong C#:

  1. Tải tệp SVG đầu vào.
  2. Khởi tạo một đối tượng của lớp DocSaveOptions.
  3. Định cấu hình cài đặt trang như kích thước trang, lề, độ phân giải ngang hoặc dọc, v.v.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi ảnh SVG sang Word DOCX với cài đặt nâng cao theo lập trình trong C#:

// Khởi tạo tài liệu SVG từ tệp
SVGDocument document = new SVGDocument("sample.svg");

// Khởi tạo DocSaveOptions để thiết lập các thuộc tính khác nhau 
DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();
options.DocumentFormat = DocumentFormat.DOCX;
options.PageSetup.AnyPage = new Page(new Size(500, 500), new Margin(30, 10, 10, 10));

// Chuyển đổi SVG sang DOCX
Converter.ConvertSVG(document, options, "sample_output.docx");

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Demo trực tuyến

Vui lòng thử ứng dụng web SVG to DOCX Converter được phát triển bằng API ở trên.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp SVG sang định dạng DOCX theo chương trình trong C#. Bạn đã khám phá kịch bản chuyển đổi cơ bản cũng như chuyển đổi nâng cao bằng cách chỉ định các thuộc tính thiết lập trang. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra chi tiết về các tính năng khác do API cung cấp bằng cách truy cập tài liệu hoặc liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn.

Xem thêm

Chuyển EPUB sang Word DOCX trong C#

Mẹo: Bạn có thể muốn kiểm tra Bộ chuyển đổi Aspose PowerPoint to Word vì nó thể hiện quá trình chuyển đổi bản trình bày phổ biến sang tài liệu Word.