XHTML PDF Java

XHTML là định dạng tệp dựa trên văn bản có đánh dấu ở định dạng XML. Định dạng này được sử dụng rộng rãi vì tính chung chung và ít liên quan đến kịch bản hơn. Trong khi đó, tệp PDF là tệp định dạng có bố cục cố định được sử dụng phổ biến vì độc lập với nền tảng. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XHTML sang định dạng PDF. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi XHTML sang định dạng PDF trong Java.

Chuyển đổi XHTML sang PDF - Cài đặt Java API

Aspose.HTML for Java API hỗ trợ HTML, MHTML, PDF và nhiều [định dạng tệp] khác 4. Bạn có thể nhanh chóng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc thông qua các cấu hình sau để truy cập nó từ Kho lưu trữ Aspose:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.12</version>
    <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi XHTML sang tệp PDF có lập trình trong Java

Các bước dưới đây trình bày chi tiết về cách chuyển đổi tệp XHTML sang định dạng PDF theo lập trình trong Java:

 1. Tải tệp XHTML đầu vào.
 2. Tạo một đối tượng lớp PdfSaveOptions.
 3. Chuyển đổi tệp XHTML sang định dạng PDF.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi XHTML sang định dạng PDF theo lập trình trong Java:

// Tải tệp XHTML đầu vào để chuyển đổi nó
HTMLDocument document = new HTMLDocument("sample.xhtml");

// Tạo phiên bản PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Lưu XHTML dưới dạng tài liệu PDF
Converter.convertHTML(document, options, "output.pdf");

Khám phá Aspose.HTML dành cho Java

Bạn có thể xem phần tài liệu để khám phá các tính năng khác nhau của API. Hơn nữa, các chủ đề hữu ích khác cung cấp thông tin về ghi chú phát hành cũng như chi tiết hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu cũng được đề cập tương ứng.

Sự kết luận

Kết luận, bạn đã học cách chuyển đổi XHTML sang định dạng PDF. Việc chuyển đổi này rất hữu ích trong các trường hợp khác nhau như khi bạn cần chia sẻ dữ liệu với nhiều người. Ngoài ra, trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm