Tạo HTML C#

Tệp HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu hoặc thông tin trong các trang web. Đôi khi, bạn có thể cần tạo một tệp HTML trong các dự án của mình. Theo các tình huống như vậy, bài viết này trình bày cách tạo tệp HTML theo chương trình trong C#.

Tạo tệp HTML - Cài đặt API C#

API Aspose.HTML for .NET có thể được sử dụng để hoạt động với các định dạng tệp được hỗ trợ khác nhau mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác. Bạn có thể tải xuống tệp DLL từ trang Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.Html

Tạo một tệp HTML cơ bản có lập trình trong C#

Bạn có thể tạo tệp HTML bằng một số lệnh gọi phương thức như được giải thích trong các bước bên dưới:

 1. Tạo một đối tượng của lớp HTMLDocument.
 2. Tạo một phần tử văn bản và nối nó vào tài liệu.
 3. Lưu tài liệu HTML đầu ra.
 4. Lưu tài liệu HTML.

Mẫu mã bên dưới cho biết cách làm theo các bước sau và tạo tệp HTML theo chương trình trong C#:

// Chuẩn bị một đường dẫn đầu ra để lưu tài liệu
string documentPath = "create-new-document.html";

// Khởi tạo một tài liệu HTML trống
using (var document = new Aspose.Html.HTMLDocument())
{
  // Tạo một phần tử văn bản và thêm nó vào tài liệu
  var text = document.CreateTextNode("Hello World!");
  document.Body.AppendChild(text);

  // Lưu tài liệu vào đĩa
  document.Save(documentPath);
}

Tạo tệp HTML từ URL có lập trình trong C#

Bạn có thể thay đổi màu văn bản trong tệp HTML bằng CSS nội bộ bằng các bước bên dưới:

 1. Tạo một đối tượng của lớp Url để chỉ định liên kết.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp HTMLDocument trong khi truyền Url làm tham số.
 3. Lưu tệp HTML đầu ra.

Mã mẫu sau đây trình bày cách tạo tệp HTML từ bất kỳ trang web trực tuyến nào trong C#:

// Đặt liên kết Url cho trang web trực tuyến
Aspose.Html.Url url = new Aspose.Html.Url("https://blog.aspose.com/");

// Khởi tạo một đối tượng của lớp HTMLDocument
var document = new Aspose.Html.HTMLDocument(url);

// Lưu tài liệu vào đĩa
document.Save(dataDir + "create-from-URL.html");

Khám phá Aspose.HTML for .NET

Bạn có thể truy cập tài liệu API, nơi các chương khác nhau đề cập đến các tính năng khác của API.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo một trang web HTML theo chương trình trong C#. Nó giải thích cách tạo một tệp HTML từ đầu hoặc trong khi sử dụng nội dung từ một Url trực tuyến. Vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum trong trường hợp bạn có bất kỳ sự mơ hồ nào.

Xem thêm

Thay đổi màu văn bản trong HTML bằng C#