Chuyển đổi EPUB sang PDF

Sách điện tử là một ví dụ về cách công nghệ đã thay đổi cuộc sống hàng ngày đối với chúng ta. Bạn có thể dễ dàng đọc và chia sẻ sách điện tử dưới dạng tệp EPUB. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể thích chuyển đổi tệp EPUB sang PDF hơn do các điểm mạnh của định dạng tệp PDF. Chẳng hạn, bạn có thể ký điện tử, mã hóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu cho tệp PDF. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chuyển đổi một tệp từ định dạng EPUB sang PDF với các trường hợp sử dụng sau:

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các chuyển đổi này bằng API Aspose.HTML for .NET. Bạn có thể yêu cầu giấy phép dùng thử miễn phí trong 30 ngày để kiểm tra hết khả năng của API. Hơn nữa, bạn có thể định cấu hình API chỉ bằng cách cài đặt nó từ Thư viện NuGet. Hãy để chúng tôi chuyển sang các kịch bản chuyển đổi tệp EPUB:

Chuyển đổi EPUB sang PDF bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi EPUB sang PDF bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp EPUB đầu vào
 2. Khởi tạo một đối tượng của PdfSaveOptions Lớp
 3. Gọi phương thức ConvertEPUB

Tiếp theo các bước này là đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi EPUB sang PDF bằng C#:

// Mở tệp EPUB hiện có để đọc.
using (var stream = System.IO.File.OpenRead(dataDir + "Sample.epub"))
{
  Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions options = new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions();

  // Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang PDF
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertEPUB(stream, options, dataDir + "EPUBtoPDF.pdf");
}

Kết quả là, tệp PDF được tạo với chất lượng cao và kết xuất có độ trung thực cao. Hơn nữa, kích thước của tệp PDF được tạo cũng hợp lý. Bạn có thể so sánh các ảnh chụp màn hình sau để so sánh chất lượng kết xuất cho các tệp:

Nhập bản xem trước tệp EPUB

EPUB sang PDF

Xuất bản xem trước tệp PDF

Chuyển đổi EPUB sang PDF

Bạn có thể nhận thấy rằng ngay cả những chi tiết nhỏ cũng đáng chú ý trong cả hai tệp. Do đó, nó nói rất nhiều về khả năng xuất EPUB thành tệp PDF với Aspose.HTML for .NET API.

Chuyển đổi EPUB sang PDF bằng Mật khẩu bảo vệ bằng C#

Chúng ta đã học chuyển đổi cơ bản tệp EPUB sang PDF. Hãy để chúng tôi tiến hành xuất EPUB sang tài liệu PDF được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn cần thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập mã hóa bằng mật khẩu người dùng và chủ sở hữu cho tài liệu PDF đầu ra:

 1. Tải tệp EPUB đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng PdfEncryptionInfo với các tham số cần thiết
 3. Khởi tạo đối tượng của PdfSaveOptions Lớp
 4. Chuyển đổi từ EPUB sang PDF

Đoạn mã bên dưới chuyển đổi EPUB thành PDF với quy trình Mã hóa được chỉ định và mật khẩu tương ứng.

using (var stream = System.IO.File.OpenRead(dataDir + "Sample.epub"))
{
  // Tạo một phiên bản của PdfEncryptionInfo
  Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfEncryptionInfo info = new Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfEncryptionInfo("user" , "owner" , Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfPermissions.AssembleDocument, Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption.PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

  // Tạo một phiên bản của PdfSaveOptions
  var options = new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions();
  options.Encryption = info;
       
  // Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang PDF.
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertEPUB(stream, options, dataDir + "EPUBpasswordPDF.pdf");
}

Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị các thuộc tính khác nhau của tài liệu PDF như chúng tôi đã đặt trong mã. Các thuộc tính tương ứng đã được đánh dấu trên ảnh chụp màn hình này, để thuận tiện cho bạn.

Chuyển đổi EPUB sang PDF bằng Thiết lập trang bằng C#

Trước hết, thuật ngữ thiết lập trang ở đây đề cập đến việc thiết lập kích thước trang, lề trang và màu nền. Aspose.HTML for .NET API cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát quá trình chuyển đổi tệp. Bạn có thể chỉ định các yêu cầu đầu ra cho tài liệu PDF theo yêu cầu của mình. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ thiết lập một số thuộc tính liên quan đến trang bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp EPUB đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions
 3. Đặt kích thước trang và lề trang
 4. Đặt màu nền của trang
 5. Chuyển đổi thành tệp PDF

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi EPUB sang PDF bằng C#, dựa trên các bước được liệt kê ở trên:

  // Mở tệp EPUB hiện có để đọc.
  using (var stream = System.IO.File.OpenRead(dataDir + "Sample.epub"))
  {
    // Tạo một phiên bản của PdfSaveOptions với kích thước trang, lề và màu nền tùy chỉnh.
    var options = new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions()
    {
      PageSetup =
{
  AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
  {    
    Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(12), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(10)),
    Margin = new Aspose.Html.Drawing.Margin(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1),Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1),Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1),Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(1))
  }
},
      BackgroundColor = System.Drawing.Color.AliceBlue,
    };

    // Gọi phương thức ConvertEPUB để chuyển đổi EPUB sang PDF.
    Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertEPUB(stream, options, dataDir + "PageSetup.pdf");
  }

Sự kết luận

Chúng tôi đã tìm hiểu các khả năng chuyển đổi tài liệu EPUB sang PDF khác nhau. Các trường hợp sử dụng này có thể hữu ích cho việc bảo mật Sách điện tử vì sự hiện diện trực tuyến của chúng sẽ trở nên an toàn hơn vì các công cụ tìm kiếm sẽ không thể truy cập các tệp PDF được mã hóa cũng như siêu dữ liệu của chúng theo bất kỳ cách nào. Cũng có thể có nhiều lợi thế khác có thể cần chuyển đổi định dạng tệp EPUB.

Bài liên quan