HTML sang Java hình ảnh

HTML thường được sử dụng để hiển thị dữ liệu và thông tin trên các trang web, ứng dụng web và các nền tảng khác nhau. Bạn có thể cần chuyển đổi HTML sang hình ảnh như JPG, PNG, TIFF, BMP, v.v. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi HTML sang hình ảnh theo lập trình bằng cách sử dụng Aspose.HTML for Java trong các ứng dụng dựa trên Java của bạn. Hơn nữa, API đảm nhận việc hiển thị HTML thành hình ảnh và bạn không cần phải lo lắng về các chi tiết cơ bản của các định dạng tệp. Chỉ cần sử dụng các lệnh gọi API và tệp HTML sẽ được hiển thị độc đáo. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết chuyển đổi HTML sang hình ảnh trong Java:

Java HTML to Image Converter - Cài đặt API

Aspose.HTML for Java API hỗ trợ chỉnh sửa, thao tác cũng như chuyển đổi các tệp HTML bằng ngôn ngữ Java. Nó có thể dễ dàng được định cấu hình bằng cách tải xuống từ Bản phát hành mới hoặc qua Kho lưu trữ Aspose với các cấu hình cài đặt sau:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>20.12</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi HTML sang hình ảnh JPG trong Java

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp HTML sang hình ảnh với vài dòng mã. Hãy để chúng tôi tìm hiểu chuyển đổi hình ảnh HTML sang JPG với các bước dưới đây:

 1. Tải tệp HTML đầu vào
 2. Khởi tạo ImageSaveOptions
 3. Chuyển đổi HTML sang hình ảnh JPG đầu ra

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi HTML sang hình ảnh JPG bằng cách sử dụng mã Java:

// Tải tài liệu HTML đầu vào
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // Khởi tạo ImageSaveOptions
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Jpeg);

  // Chuyển đổi HTML sang hình ảnh JPG đầu ra
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.jpg");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Chuyển đổi HTML sang Hình ảnh PNG bằng Java

Định dạng hình ảnh PNG là một loại hình ảnh phổ biến khác thường được ưa thích vì một số tính năng của hình ảnh. Ví dụ: hình ảnh PNG hỗ trợ độ trong suốt của hình ảnh. Bạn có thể kết xuất tệp HTML thành hình ảnh PNG bằng các bước sau:

 1. Tải tệp HTML đầu vào with HTMLDocument class
 2. Chỉ định ImageFormat là PNG
 3. Lưu hình ảnh PNG đầu ra

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi HTML sang hình ảnh PNG:

// Khởi tạo tài liệu HTML từ tệp html
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // Khởi tạo ImageSaveOptions
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Png);

  // Chuyển đổi HTML sang PNG
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.png");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Chuyển đổi HTML sang Hình ảnh TIFF trong Java

Định dạng tệp hình ảnh TIFF phổ biến vì hỗ trợ rộng rãi trong hầu hết các môi trường hệ thống. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi HTML sang hình ảnh TIFF với vài bước đơn giản:

 1. Khởi tạo HTMLDocument để tải HTML đầu vào
 2. Chỉ định ImageFormat.Tiff cho định dạng đầu ra
 3. Lưu hình ảnh TIFF đầu ra

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi HTML sang hình ảnh TIFF bằng ngôn ngữ Java:

// Khởi tạo tài liệu HTML từ tệp html
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument(dataDir + "document.html");
try {    
  // Thiết lập kích thước trang 3000x1000 pixel và thay đổi màu nền thành xanh lục
com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Tiff);
com.aspose.html.rendering.PageSetup pageSetup = new com.aspose.html.rendering.PageSetup();
com.aspose.html.drawing.Page anyPage = new com.aspose.html.drawing.Page();
anyPage.setSize(
    new com.aspose.html.drawing.Size(
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(3000),
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(1000)
    )
);
pageSetup.setAnyPage(anyPage);
options.setPageSetup(pageSetup);

// Đặt màu nền cho hình ảnh đầu ra
options.setBackgroundColor(com.aspose.html.drawing.Color.getGreen());

// Gọi ConvertHTML để chuyển đổi 'document.html' thành hình ảnh tiff
com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", options, dataDir + "output.tiff");  
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Chuyển đổi HTML sang BMP Image bằng Java

Khám phá một số phương pháp và thuộc tính khác để chuyển đổi HTML sang Hình ảnh, hãy cùng chúng tôi khám phá cách đặt kích thước trang, màu nền, v.v. cho tệp đầu ra. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi HTML sang hình ảnh BMP với các tùy chọn bổ sung này, bằng cách sử dụng các bước sau:

 1. Tải tệp HTML đầu vào
 2. Chỉ định kích thước và màu nền cho hình ảnh đầu ra
 3. Lưu hình ảnh TIFF đầu ra

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang hình ảnh TIFF bằng Java:

// Khởi tạo tài liệu HTML từ tệp html
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // Khởi tạo ImageSaveOptions
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Bmp);

  // Chuyển đổi HTML sang BMP
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.bmp");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Sự kết luận

Chúng tôi đã học cách chuyển đổi hoặc hiển thị các tệp HTML sang các định dạng hình ảnh khác nhau bao gồm JPG, PNG, TIFF, BMP, v.v. bằng Java. Bạn có thể khám phá thêm về hiệu quả và các tính năng của API bằng cách kiểm tra dự án ví dụ. Nó giới thiệu rất nhiều tính năng để làm việc với các tệp HTML. Ngoài ra, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí để thảo luận về bất kỳ yêu cầu hoặc mối quan tâm nào của bạn.

Xem thêm

Thông tin: Sử dụng trình chuyển đổi Aspose JPG sang PPT hoặc PNG sang PPT, bạn có thể tạo bản trình bày PowerPoint từ các hình ảnh đơn giản.