Hợp nhất Mẫu HTML C#

Các mẫu HTML được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Sau khi hợp nhất dữ liệu với mẫu, bạn có thể tạo tài liệu HTML. Trong một số trường hợp, dữ liệu đầu vào để hợp nhất với tệp mẫu có thể tồn tại ở định dạng JSON. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu định dạng JSON theo lập trình trong C#.

Hợp nhất mẫu HTML với JSON - Cài đặt API C#

Aspose.HTML for .NET API được thiết kế để tạo hoặc thao tác các tệp HTML và định dạng tệp có liên quan khác bao gồm SVG, MHT, v.v. Bạn có thể dễ dàng truy cập API bằng cách tải xuống tệp DLL từ Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau trong Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Html

Cách hợp nhất mẫu với dữ liệu JSON trong C#

Bạn có thể hợp nhất mẫu của một trang web với dữ liệu được định dạng JSON bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Tải tài liệu mẫu HTML và nhập dữ liệu JSON.
  2. Chỉ định đường dẫn tệp và hợp nhất mẫu với dữ liệu định dạng JSON.

Phần tiếp theo dựa trên thuật toán này tóm tắt toàn bộ quá trình cùng với một đoạn mã mẫu.

Hợp nhất Mẫu HTML với Dữ liệu JSON trong C#

Bạn có thể hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu từ các nguồn JSON bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Khởi tạo đối tượng lớp HTMLDocument để tải tệp HTML mẫu.
  2. Tải tệp JSON để điền dữ liệu.
  3. Hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu JSON bằng phương thức ConvertTemplate.

Đoạn mã sau minh họa cách hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu JSON theo chương trình trong C#:

// Tài liệu mẫu HTML 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateForJson.html");

// Dữ liệu JSON để hợp nhất 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "JsonTemplate.json");

// Đường dẫn tệp đầu ra 
string templateOutput = dataDir + "MergeHTMLWithJson_Output.html";

//Hợp nhất tạm thời HTML với dữ liệu JSON
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Khám phá Aspose.HTML for .NET

Bạn có thể truy cập không gian tài liệu để kiểm tra các chương khác nhau bao gồm các tính năng khác nhau được API hỗ trợ.

Nhận giấy phép miễn phí

Quan tâm đến việc đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào? Vui lòng yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách hợp nhất một mẫu HTML với dữ liệu JSON theo chương trình trong C#. Hơn nữa, API cung cấp cú pháp biểu thức nội tuyến để làm việc với các mẫu HTML hoặc nguồn dữ liệu khác nhau trong các ứng dụng của bạn. Trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi qua diễn đàn.

Xem thêm

Chuyển Markdown sang HTML trong C#