Hợp nhất Mẫu HTML C#

Biểu mẫu HTML có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Thông tin thu thập được có thể được lưu trữ hoặc tuần tự hóa trong cơ sở dữ liệu mà sau này có thể được trích xuất dưới dạng dữ liệu định dạng XML. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu XML. Sau những trường hợp như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu XML theo chương trình trong C#.

Hợp nhất mẫu HTML với tệp XML - Cài đặt API C#

Aspose.HTML for .NET API hỗ trợ làm việc với các tệp HTML và nhiều [định dạng tệp] khác 3. Cấu hình API khá đơn giản vì bạn có thể tải xuống tệp DLL của nó từ trang Tải xuống hoặc sử dụng lệnh sau để cài đặt nó từ thư viện NuGet bằng NuGet Package Manager:

PM> Install-Package Aspose.Html

Cách hợp nhất mẫu HTML với các giá trị XML trong C#

Các bước sau đây tóm tắt quy trình hợp nhất HTML để hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu XML:

  1. Tải mẫu HTML đầu vào cùng với dữ liệu định dạng XML nguồn.
  2. Đặt đường dẫn tệp và thực hiện thao tác hợp nhất mẫu.

Tiêu đề sau sẽ trình bày kỹ hơn quá trình này cùng với một mẫu mã đang chạy.

Hợp nhất Mẫu HTML với Dữ liệu XML trong C#

Bạn có thể dễ dàng hợp nhất dữ liệu XML với một mẫu HTML bằng các bước sau:

  1. Tải tệp mẫu nguồn với một phiên bản của lớp HTMLDocument.
  2. Truy cập tệp XML đầu vào để hợp nhất dữ liệu của nó.
  3. Hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu định dạng XML bằng phương pháp ConvertTemplate.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu XML theo chương trình trong C#:

// Tài liệu mẫu HTML 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateforXML.html");

// Dữ liệu XML để hợp nhất 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "XMLTemplate.xml");

// Đường dẫn tệp đầu ra 
string templateOutput = dataDir + "HTMLTemplate_Output.html";

// Hợp nhất HTML tempate với dữ liệu XML
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Tìm hiểu Aspose.HTML for .NET

Bạn có thể khám phá một số chương bao gồm các tính năng khác nhau của API trong phần tài liệu để xem xét các khả năng khác để làm việc với HTML và các tệp được hỗ trợ khác.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để tránh bất kỳ giới hạn đánh giá nào và hình mờ trong tài liệu đầu ra.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu cách hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu định dạng XML theo chương trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể ứng biến đoạn mã để xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau như URL, tệp, v.v. theo yêu cầu của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại forum.

Xem thêm

Chuyển Markdown sang HTML trong C#