DICOM sang hình ảnh

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) là định dạng tệp tiêu chuẩn để lưu trữ thông tin hình ảnh y tế. Thông tin lưu trữ trong ảnh DICOM được quản lý dưới dạng tập dữ liệu bao gồm tiêu đề và tập dữ liệu ảnh. Thông thường, hình ảnh DICOM chứa các bản quét y tế như siêu âm, MRI, v.v. được trao đổi giữa nhiều thực thể để chia sẻ thông tin y tế của bệnh nhân.

Để xem các hình ảnh DICOM, nhiều trình xem DICOM ngoại tuyến và trực tuyến khác nhau có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhúng hình ảnh DICOM vào bản trình bày hoặc trang web, bạn sẽ phải chuyển đổi chúng thành JPEG, GIF, PNG, BMP hoặc một số định dạng hình ảnh khác. Theo kịch bản này, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh DICOM theo chương trình trong C#. Cuối cùng, bạn sẽ có thể chuyển đổi DICOM sang các định dạng hình ảnh sau:

  • JPEG
  • GIF
  • PNG
  • BMP

Bộ chuyển đổi C# DICOM sang JPEG, GIF, PNG và BMP - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi hình ảnh DICOM, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Imaging for .NET, một API dễ sử dụng để tạo và thao tác với nhiều loại hình ảnh khác nhau trong các ứng dụng .NET. Aspose.Imaging for .NET được lưu trữ trên NuGet cũng như có sẵn dưới dạng [nhị phân] có thể tải xuống]4.

Chuyển đổi DICOM sang JPEG trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi DICOM sang JPEG trong C#:

  • Tải tệp DICOM vào đối tượng FileStream.
  • Tạo một đối tượng thuộc lớp DicomImage và khởi tạo nó với đối tượng FileStream.
  • Chọn trang hoạt động trong DICOM mà bạn muốn chuyển đổi thành JPEG (nếu không được đặt, trang hoạt động mặc định sẽ được chuyển đổi).
  • Lưu hình ảnh JPEG đã chuyển đổi bằng phương pháp DicomImage.Save(string, ImageOptionsBase).

Mẫu mã sau đây chuyển đổi một trang trong DICOM thành JPEG trong C#.

// Tải tệp DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Đặt trang đang hoạt động được chuyển thành JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage) image.Pages[95];
	// Lưu dưới dạng JPEG
	image.Save("DICOM to JPEG.jpg", new JpegOptions());
}

Đầu vào DICOM

DICOM sang JPEG

DICOM sang JPEG

Chuyển DICOM sang JPEG C#

Chuyển đổi DICOM sang GIF trong C#

Chuyển đổi DICOM sang GIF đơn giản như chiếc bánh. Chỉ cần truy cập tệp DICOM và lưu nó với phần mở rộng .gif. Sau đây là các bước để chuyển đổi DICOM sang GIF động trong C#:

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi DICOM sang GIF trong C#.

// Tải tệp DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Lưu dưới dạng GIF
	image.Save("DICOM to GIF.gif", new GifOptions());
}

Chuyển đổi DICOM sang PNG trong C#

Chuyển đổi DICOM sang PNG cũng giống như chuyển đổi DICOM sang JPEG. Chỉ cần truy cập tệp DICOM bằng lớp DicomImage và lưu nó với phần mở rộng .png. Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi DICOM thành PNG trong C#.

// Tải tệp DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Đặt trang đang hoạt động được chuyển thành JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// Lưu dưới dạng PNG
	image.Save("DICOM to PNG.png", new PngOptions());
}

Chuyển đổi DICOM sang BMP trong C#

Để chuyển đổi DICOM sang BMP, bạn có thể lặp lại các bước tương tự để truy cập tệp DICOM bằng lớp DicomImage. Sau khi hoàn tất, hãy sử dụng phương pháp DicomImage.Save(string, ImageBaseOptions) để lưu DICOM dưới dạng BMP. Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi DICOM sang BMP trong C#.

// Tải tệp DICOM
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Đặt trang đang hoạt động được chuyển thành JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// Lưu dưới dạng BMP
	image.Save("DICOM to BMP.bmp", new BmpOptions());
}

Chuyển đổi C# DICOM sang hình ảnh - Tìm hiểu thêm

Khám phá thêm về làm việc với hình ảnh bằng cách sử dụng Aspose.Imaging for .NET API.

Xem thêm

Thông tin: Bạn có thể thấy ứng dụng web Aspose Chuyển văn bản thành GIF thú vị.