Chuyển đổi SVG

Hình ảnh ở khắp mọi nơi trên internet. Hãy để chúng tôi khám phá cách làm việc với một số định dạng hình ảnh phổ biến bao gồm hình ảnh EMF, WMF và SVG. Trong bài viết này, bạn sẽ xem xét việc nén các hình ảnh vector EMF, WMF và SVG thành EMZ, WMZ và SVGZ tương ứng. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh vector EMF, WMF và SVG thành hình ảnh raster như PNG bằng C#. Sau đây là các trường hợp sử dụng chúng ta sẽ khám phá:

Các file ảnh vector thường có kích thước rất lớn nên việc nén và giải nén các ảnh này rất hữu ích khi bạn cần truyền file qua mạng. Hãy để chúng tôi tìm hiểu các chuyển đổi với Aspose.Imaging for .NET API.

Chuyển đổi EMF sang EMZ bằng C#

Tệp EMZ thực sự là dạng nén của hình ảnh EMF. Bạn có thể chuyển đổi EMF sang EMZ bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải hình ảnh EMF nguồn
 2. Khởi tạo đối tượng VectorRasterizationOptions
 3. Lưu hình ảnh trong khi chỉ định EmfOptions

Đoạn mã bên dưới cho biết cách chuyển đổi EMF thành EMZ bằng C#:

string file = "input.emf";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".emz";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new EmfRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new EmfOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions, Compress = true });
}

Chuyển đổi EMZ sang EMF bằng C#

Nếu bạn đã nhận được tệp EMZ đã nén và sau đó bạn muốn chuyển đổi EMZ sang EMF thì hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp EMZ nguồn
 2. Khởi tạo đối tượng EmfRasterizationOptions
 3. Lưu hình ảnh trong khi chỉ định EmfOptions

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi EMZ sang EMF bằng C#:

string file = "example.emz";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".emf";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new EmfRasterizationOptions { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new EmfOptions { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Chuyển đổi WMF sang WMZ bằng C#

Bạn có thể nén hình ảnh WMF bằng Aspose.Imaging for .NET API. Quá trình nén chuyển đổi WMF sang WMZ theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp WMF nguồn
 2. Khởi tạo đối tượng WmfRasterizationOptions
 3. Lưu hình ảnh bằng WmfOptions

Đoạn mã dưới đây cho biết cách chuyển đổi WMF sang WMZ bằng C#:

string file = "castle.wmf";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".wmz";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new WmfRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new WmfOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions, Compress = true });
}

Chuyển đổi WMZ sang WMF bằng C#

Như chúng ta đã học cách nén hình ảnh WMF. Aspose.Imaging for .NET API cho phép bạn giải nén các tệp WMZ và chuyển đổi tệp WMZ đó thành tệp WMF. Bạn nên làm theo các bước sau để chuyển đổi:

 1. Tải tệp WMZ đầu vào
 2. Khai báo một thể hiện của lớp WmfRasterizationOptions
 3. Lưu hình ảnh đầu ra dưới dạng tệp WMF

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi WMZ sang WMF bằng C#:

string file = "example.wmz";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".wmf";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new WmfRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new WmfOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Chuyển đổi SVG sang SVGZ bằng C#

Hình ảnh SVG được sử dụng rộng rãi để hiển thị đồ họa chất lượng cao và phức tạp. Bạn có thể nén các hình ảnh vector như vậy và chuyển đổi SVG sang SVGZ bằng các bước dưới đây:

 1. Tải tệp SVG đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng VectorRasterizationOptions
 3. Lưu hình ảnh SVGZ đầu ra bằng SvgOptions

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi SVG sang SVGZ bằng C#:

string file = "Example.svg";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".svgz";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new SvgOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions, Compress = true });
}

Chuyển đổi SVGZ sang SVG bằng C#

Bạn có thể giải nén tệp SVGZ và chuyển đổi SVGZ thành SVG bằng các bước đơn giản bên dưới:

 1. Tải tệp SVGZ đầu vào
 2. Chỉ định phiên bản SvgRasterizationOptions
 3. Lưu hình ảnh SVG với SvgOptions

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi SVGZ thành SVG bằng C#:

string file = "example.svgz";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".svg";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new SvgOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Vì vậy, bạn đã học cách nén và giải nén hình ảnh định dạng vector bao gồm hình ảnh EMZ, WMZ và SVGZ. Chúng ta hãy tiếp tục và hiểu cách chuyển đổi các tệp hình ảnh đó thành hình ảnh raster.

Chuyển đổi EMZ sang PNG bằng C#

EMZ là dạng nén của hình ảnh EMF. Bạn có thể trực tiếp chuyển đổi nó sang định dạng hình ảnh raster như PNG hoặc JPG. Bạn không cần phải giải nén hình ảnh trước và sau đó chuyển đổi nó. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi hình ảnh EMZ sang PNG:

 1. Tải hình ảnh EMZ đầu vào
 2. Khởi tạo một thể hiện của VectorRasterizationOptions Lớp
 3. Lưu hình ảnh PNG putput với PngOptions

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh EMZ sang PNG bằng C#:

string file = "example.emz";      
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".png";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = (VectorRasterizationOptions)image.GetDefaultOptions(new object[] { Color.White, image.Width, image.Height });
  image.Save(outFile, new PngOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Chuyển đổi WMZ sang PNG bằng C#

Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu cách chuyển đổi các tệp WMF nén, WMZ, trực tiếp sang PNG. Các bước dưới đây chuyển đổi WMZ sang PNG:

 1. Tải tệp hình ảnh WMZ nguồn
 2. Khai báo một đối tượng của lớp VectorRasterizationOptions
 3. Lưu tệp hình ảnh PNG bằng lớp PngOptions

Đoạn mã dưới đây làm theo các bước sau và cho biết cách chuyển đổi WMZ sang PNG bằng C#:

string file = "example.wmz";      
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".png";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = (VectorRasterizationOptions)image.GetDefaultOptions(new object[] { Color.White, image.Width, image.Height });
  image.Save(outFile, new PngOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Chuyển đổi SVGZ sang PNG bằng C#

Tính năng thú vị của chuyển đổi SVGZ sang PNG đã được giới thiệu dựa trên một số yêu cầu từ khách hàng của chúng tôi. Tính năng này cho phép bạn chuyển đổi SVGZ thành hình ảnh PNG một cách hiệu quả với kết quả có độ trung thực cao. Tất cả bạn cần làm là làm theo các bước dưới đây:

Đoạn mã dưới đây dựa trên các bước giải thích cách chuyển SVGZ sang PNG bằng C#:

string file = "example.svgz";      
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".png";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = (VectorRasterizationOptions)image.GetDefaultOptions(new object[] { Color.White, image.Width, image.Height });
  image.Save(outFile, new PngOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Sự kết luận

Chúng ta đã thảo luận về việc nén và giải nén các định dạng hình ảnh véc-tơ rất hữu ích cho việc truyền tệp. Cách tiếp cận này cũng phù hợp khi bạn muốn lưu trữ những hình ảnh như vậy. Ví dụ: bạn có thể nén các hình ảnh vector đó trước khi lưu trữ và sau đó giải nén theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã khám phá việc chuyển đổi hình ảnh vectơ nén thành hình ảnh raster với Aspose.Imaging for .NET API. Hơn nữa, bạn có thể khám phá Tham khảo APITài liệu API. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí trong trường hợp có bất kỳ lo ngại nào.

Xem thêm