gif sang pdf java

Là định dạng độc lập với phần mềm và phần cứng, PDF mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội so với các định dạng tài liệu khác. Bố cục nhất quán của PDF làm cho nó trở thành một định dạng phổ biến. Do đó, trong các tình huống khác nhau, các tài liệu hoặc hình ảnh được chuyển đổi sang PDF trước khi chúng được chia sẻ hoặc trao đổi. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi ảnh động GIF sang PDF bằng Java. Đặc biệt, chúng tôi sẽ chuyển đổi từng khung hình trong GIF thành hình ảnh trong tệp PDF.

API chuyển đổi Java GIF sang PDF

Aspose.Imaging for Java được thiết kế để thực hiện các hoạt động xử lý hình ảnh từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. API cho phép bạn thao tác các định dạng hình ảnh phổ biến một cách liền mạch. Hơn nữa, API trình chuyển đổi tích hợp của nó cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác. Aspose.Imaging for Java có thể được tải xuống dưới dạng JAR hoặc được cài đặt bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-imaging-java</artifactId>
  <version>20.12</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi GIF sang PDF bằng Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi ảnh GIF sang PDF bằng Aspose.Imaging.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi GIF sang PDF bằng Java.

// Tải ảnh GIF
com.aspose.imaging.Image image = com.aspose.imaging.Image.load("image.gif");

// Đặt tùy chọn hình ảnh
com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions options = new com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions();

// Lưu tệp PDF
image.save("gif-to-pdf.pdf", options);

GIF động

PDF được chuyển đổi

gif sang pdf java

Chuyển đổi Khung GIF Cụ thể sang PDF

Bạn cũng có thể chuyển đổi một khung cụ thể hoặc một loạt các khung trong GIF sang PDF. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi (các) khung cụ thể của GIF sang PDF bằng Java.

// Tải ảnh GIF
com.aspose.imaging.Image image = com.aspose.imaging.Image.load("image.gif");

// Đặt tùy chọn hình ảnh
com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions options = new com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions();

// Chuyển khung đầu tiên của GIF sang PDF
options.setMultiPageOptions(new com.aspose.imaging.imageoptions.MultiPageOptions(1));

// Lưu PDF
image.save("gif-to-pdf.pdf", options);

Đặt Kích thước Trang trong Chuyển đổi GIF sang PDF

Aspose.Imaging for Java cũng cho phép bạn chỉ định kích thước của các trang trong tài liệu PDF được chuyển đổi. Sau đây là các bước để thiết lập chiều cao và chiều rộng của các trang trong chuyển đổi GIF sang PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt kích thước trang trong chuyển đổi Java GIF sang PDF.

// Tải ảnh GIF
com.aspose.imaging.Image image = com.aspose.imaging.Image.load("image.gif");

// Đặt tùy chọn hình ảnh
com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions options = new com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions();

// Đặt kích thước của trang
options.setPageSize(new SizeF(50, 100));

// Lưu PDF
image.save("gif-to-pdf.pdf", options);

Java GIF sang PDF - Đặt thông tin tài liệu

Định dạng PDF cho phép bạn đặt thông tin bổ sung về tài liệu bao gồm tác giả, chủ đề, tiêu đề và từ khóa. Bạn cũng có thể đặt các thuộc tính này cho tài liệu PDF được chuyển đổi ở dạng chuyển đổi GIF sang PDF. Sau đây là các bước để thiết lập thông tin tài liệu của PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt thông tin tài liệu PDF trong chuyển đổi GIF sang PDF.

// Tải ảnh GIF
com.aspose.imaging.Image image = com.aspose.imaging.Image.load("image.gif");

// Đặt tùy chọn hình ảnh
com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions options = new com.aspose.imaging.imageoptions.PdfOptions();

// Tạo đối tượng PdfDocumentInfo và thêm thông tin
PdfDocumentInfo docInfo = new PdfDocumentInfo();
docInfo.setAuthor("Aspose");
docInfo.setKeywords("GIF to PDF");
docInfo.setSubject("GIF to PDF Convesion");
docInfo.setTitle("Converting GIF Image to PDF File");

// Đặt thông tin tài liệu
options.setPdfDocumentInfo(docInfo);

// Lưu PDF
image.save("gif-to-pdf.pdf", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Trong trường hợp bạn muốn dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách chuyển đổi ảnh GIF sang PDF bằng Java. Hơn nữa, các tùy chọn khác nhau đã được thảo luận để tùy chỉnh chuyển đổi GIF sang PDF. Bạn có thể khám phá thêm về API xử lý hình ảnh Java bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm

Thông tin: Bạn có thể muốn xem Trình chuyển đổi văn bản sang GIF Aspose MIỄN PHÍ được phát triển gần đây.