Chuyển đổi JPG PNG sang Truevision TGA

TGA là từ viết tắt của Truevision Graphics Adapter và thường được gọi là TARGA, Truevision Advanced Raster Graphics Adapter. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh PNGJPG sang TGA hoặc thao tác với hình ảnh TGA bằng C#. TARGA thực sự là một định dạng tệp đồ họa raster được API Aspose.Imaging for .NET hỗ trợ, cùng với nhiều định dạng tệp được hỗ trợ khác. Chúng ta hãy xem qua các tiêu đề sau để phân tích sâu về hỗ trợ hình ảnh TGA:

Chuyển đổi PNG hoặc JPG sang Hình ảnh Truevision TGA – Cài đặt API

Bạn có thể dễ dàng và hiệu quả chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG thành hình ảnh Truevision TGA trong các ứng dụng .NET của mình theo chương trình bằng cách sử dụng C#. Việc chuyển đổi có thể được thực hiện với một vài lệnh gọi API sau khi API được định cấu hình thành công. Bạn có thể tải xuống Aspose.Imaging for .NET API từ New Releases hoặc cài đặt qua NuGet bằng lệnh sau:

Install-Package Aspose.Imaging -Version 20.9.0

Sau khi cấu hình xong API, chúng ta tiến hành convert ảnh PNG và JPG sang định dạng file ảnh TGA.

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang Truevison TGA bằng C#

API hỗ trợ chuyển đổi hình ảnh PNG sang hình ảnh Truevision TGA với độ trung thực cao. Bạn có thể xuất hoặc hiển thị PNG sang TGA bằng các bước đơn giản sau:

 1. Tải hình ảnh PNG đầu vào bằng đối tượng lớp RasterImage
 2. Chuyển tham chiếu của hình ảnh đã tải sang phiên bản TgaImage
 3. Lưu hình ảnh đầu ra với phần mở rộng tệp TGA

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang TGA bằng C#:

using (RasterImage image = (RasterImage)Image.Load("test.png"))
{
  using (TgaImage tgaImage = new TgaImage(image))
  {
    tgaImage.Save("test.tga");
  }
}

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang Truevision TGA bằng C#

Hình ảnh JPG nổi tiếng do tính tương thích và phổ biến của chúng trên các nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải chuyển đổi hình ảnh JPG thành tệp Truevision TGA trong các ứng dụng .NET của mình. Bạn cần làm theo các bước dưới đây để thực hiện chuyển đổi:

 1. Tải hình ảnh JPG đầu vào bằng phiên bản lớp RasterImage
 2. Lưu TGA đầu ra bằng lớp TgaOptions

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang TGA bằng C#:

using (RasterImage image = (JpegImage)Image.Load("test.jpg"))
{
  image.Save("test.tga", new TgaOptions());
}

Thao tác hình ảnh TGA bằng C#

Chúng ta đã học cách tạo ảnh TGA rồi. Bây giờ, chúng ta hãy khám phá cách làm việc với các hình ảnh Truevision TGA hoặc TARGA hiện có. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật một số thuộc tính của hình ảnh TGA bao gồm Dấu thời gian ngày, Tên tác giả, ID hình ảnh và một số thuộc tính khác. Hãy để chúng tôi làm theo các bước dưới đây để thao tác với hình ảnh TGA:

 1. Tải hình ảnh TGA đầu vào với lớp TgaImage
 2. Chỉnh sửa và cập nhật các thuộc tính khác nhau
 3. Lưu hình ảnh TGA đầu ra

Đoạn mã bên dưới cho biết cách bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc thao tác các thuộc tính khác nhau được hiển thị bởi lớp TgaImage bằng ngôn ngữ C#:

using (TgaImage image = (TgaImage)Image.Load("test.tga"))
{
  image.DateTimeStamp = DateTime.UtcNow;
  image.AuthorName = "John Smith";
  image.AuthorComments = "Comment";
  image.ImageId = "ImageId";
  image.JobNameOrId = "Important Job";
  image.JobTime = TimeSpan.FromDays(10);
  image.TransparentColor = Color.FromArgb(123);
  image.SoftwareId = "SoftwareId";
  image.SoftwareVersion = "abc1";
  image.SoftwareVersionLetter = 'a';
  image.SoftwareVersionNumber = 2;
  image.XOrigin = 1000;
  image.YOrigin = 1000;

  image.Save("test.tga")
}

Sự kết luận

Chúng tôi đã xem xét các yêu cầu chuyển đổi Hình ảnh sang TGA và đã giới thiệu các tính năng này trong Aspose.Imaging for .NET API. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang TGA một cách hiệu quả trong các ứng dụng .NET của mình, cũng như thao tác với các phép thuật TGA hiện có theo chương trình bằng C#. Nếu bạn đang thắc mắc về bất kỳ câu hỏi hoặc sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí. Bạn cũng có thể xem Tài liệu sản phẩmTham khảo API để khám phá các tính năng khác do API cung cấp.

Xem thêm