Tạo HTML5 Canvas bằng C#

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo phần tử HTML5 Canvas bằng đồ họa bằng C#. Bạn có thể nhúng tính năng này trong các ứng dụng web .NET của mình để tạo và tích hợp HTML5 Canvas động trên các trang web.

Phần tử HTML5 Canvas được sử dụng để vẽ đồ họa một cách nhanh chóng trong các trang web. Nó cung cấp cho bạn một khu vực hoạt động như một thùng chứa đồ họa hoặc đối tượng vẽ. Bạn có thể vẽ đường dẫn, hộp, văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác, sau đó kết xuất chúng thành định dạng hình ảnh. Aspose.Imaging for .NET cho phép bạn tạo phần tử Canvas HTML5 bằng C# hoặc VB.NET. Tính năng này cho phép bạn tạo HTML5 Canvas động và đặt tệp đồ họa nguồn của nó trong các ứng dụng web của bạn, chẳng hạn như ứng dụng ASP.NET. Vì vậy, hãy tiếp tục kiểm tra cách tạo phần tử Canvas HTML5 bằng C# với Aspose.Imaging for .NET API.

API C# để tạo HTML5 Canvas - Cài đặt

Trước hết, hãy xem cách cài đặt Aspose.Imaging for .NET trong ứng dụng .NET của bạn. Nó đơn giản như chiếc bánh. Bạn có thể thêm tham chiếu đến DLL của API hoặc cài đặt nó bằng Trình quản lý gói NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Tạo một trang web với HTML5 Canvas sử dụng C#

HTML5 Canvas cho phép bạn đặt hình ảnh nguồn sẽ xuất hiện trong vùng canvas. Sử dụng Aspose.Imaging for .NET, bạn có thể xuất đồ họa CDR, CMX, EMF, WMF và SVG sang HTML5 Canvas mà không phải lo lắng về mã HTML, JavaScript và CSS. Sau đây là các bước để tạo một trang HTML có phần tử HTML5 Canvas trên đó.

 • Tải tệp đồ họa mà bạn muốn đặt làm nguồn của canvas bằng phương pháp Image.Load().
 • Tạo Canvas HTML5 bằng cách xuất hình ảnh bằng phương thức Image.Save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo HTML5 Canvas bằng đồ họa bằng C#.

using (var image = Image.Load(@"Sample.svg"))
{
  image.Save(@"Canvas.html", new Html5CanvasOptions
  {
    VectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions()
  });
} 

Tạo phần tử canvas HTML5 chỉ bằng C#

Trong ví dụ trước, chúng tôi đã tạo một trang HTML hoàn chỉnh có chứa phần tử HTML5 Canvas. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể chỉ cần tạo phần tử canvas để nhúng nó vào trang web của mình. Đối với những trường hợp như vậy, bạn có thể định cấu hình API Aspose.Imaging để tránh tạo trang HTML hoàn chỉnh. Sau đây là các bước để tạo phần tử HTML5 Canvas.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo phần tử Canvas HTML5 chỉ bằng C#.

using (var image = Image.Load(@"Sample.svg"))
{
  image.Save(@"Canvas.html", new Html5CanvasOptions
  {
    VectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions(),
    FullHtmlPage = false
  });
}

Sự kết luận

Bài viết này trình bày cách tạo HTML5 Canvas động bằng cách sử dụng C# trong các ứng dụng .NET. Chúng ta đã biết cách tạo trang HTML hoàn chỉnh chứa Canvas HTML5 hoặc Canvas HTML5 chỉ bằng cách sử dụng Aspose.Imaging for .NET. Bạn có thể khám phá thêm về API bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm