Chuyển đổi tài liệu OneNote sang trang web HTML bằng C#

Tài liệu OneNote là một sổ ghi chép kỹ thuật số được sử dụng để thu thập, sắp xếp và cộng tác các ghi chú và ý tưởng. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất nội dung của tài liệu OneNote sang các trang web HTML. HTML các trang web có thể được xem trong bất kỳ trình duyệt nào có sẵn trên các thiết bị kỹ thuật số. Chuyển đổi OneNote sang HTML cho phép hiển thị nội dung trong bất kỳ trình duyệt nào mà không cần chia sẻ các tệp gốc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xuất tài liệu OneNote sang HTML trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

API C# để xuất OneNote sang HTML

Để chuyển đổi tài liệu OneNote sang trang web HTML, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Note for .NET. Đây là một API thao tác tài liệu OneNote giàu tính năng cho phép bạn tạo, đọc và chuyển đổi tài liệu OneNote theo chương trình. Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Note

Tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi sang trang web HTML bằng C#

Chúng tôi có thể tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi nó sang trang web HTML theo chương trình bằng cách làm theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Document.
 2. Tiếp theo, tạo một trang mới bằng cách sử dụng đối tượng lớp Trang.
 3. Sau đó, thêm Trang vào tài liệu bằng phương thức AppendChildLast().
 4. Sau đó, thêm nội dung như Tiêu đề trang, v.v.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo tài liệu OneNote và Chuyển nó sang HTML bằng C#.

// Ví dụ mã này giải mã cách tạo tài liệu OneNote và lưu dưới dạng HTML.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document();

// Thêm một trang
Page page = new Page();
doc.AppendChildLast(page);

// Kiểu mặc định cho tất cả văn bản trong tài liệu.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
// Đặt tiêu đề
page.Title = new Title()
{
  TitleText = new RichText() { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText() { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText() { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};

// Lưu thành định dạng HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\CreateOneNoteDocAndSaveToHTML_out.html";
doc.Save(dataDir);
Tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi sang trang web HTML bằng C#

Tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi sang trang web HTML bằng C#.

Xuất tài liệu OneNote Hiện có sang HTML bằng C#

Chúng tôi cũng có thể xuất tài liệu OneNote hiện có sang trang web HTML bằng cách thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra và SaveFormat làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách xuất tài liệu OneNote hiện có sang HTML bằng C#.

// Ví dụ mã này giải mã cách chuyển đổi tài liệu OneNote hiện có sang HTML.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document(@"D:\Files\Note\Sample1.one");

// Lưu dưới dạng HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\Sample1_out.html";
doc.Save(dataDir, SaveFormat.Html);
Chuyển đổi Tài liệu OneNote Hiện có sang HTML bằng C#

Chuyển đổi Tài liệu OneNote Hiện có sang HTML bằng C#

Xuất các trang cụ thể của OneNote sang HTML bằng C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi một loạt các trang cụ thể từ tài liệu OneNote sang trang web HTML bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, xác định đối tượng lớp HtmlSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt PageIndex từ nơi bắt đầu chuyển đổi.
 4. Sau đó, đặt PageCount để chuyển đổi tổng số trang.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra và HtmlSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách xuất một loạt các trang từ tài liệu OneNote sang HTML bằng C#.

// Ví dụ mã này giải mã cách chuyển đổi một loạt các trang từ tài liệu OneNote sang HTML.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document(@"D:\Files\Note\Sample1.one");

// Xác định các tùy chọn lưu HTML
HtmlSaveOptions htmlSaveOptions = new HtmlSaveOptions()
{
  PageCount = 1,
  PageIndex = 0
};

// Lưu thành định dạng HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\ConvertRange.html";
doc.Save(dataDir, htmlSaveOptions);

Lưu OneNote vào HTML với Tài nguyên được nhúng bằng C#

Khi chuyển đổi tài liệu OneNote sang trang web HTML, cách mặc định để lưu trữ các tài nguyên như phông chữ, hình ảnh và CSS là trong các tệp bên ngoài trong thư mục đầu ra. Chúng tôi có thể chuyển đổi tài liệu OneNote sang trang web HTML và nhúng nội tuyến tất cả các tài nguyên bằng cách làm theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Trước hết, tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, xác định đối tượng lớp HtmlSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt các thuộc tính ExportCss, ExportFonts và ExportImages thành ResourceExportType.ExportEmbedded.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra và HtmlSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tài liệu OneNote sang HTML bằng cách nhúng tất cả tài nguyên bằng C#.

// Ví dụ mã này giải mã cách chuyển đổi tài liệu OneNote sang HTML và tài nguyên nhúng.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document(@"D:\Files\Note\Sample1.one");

// Xác định các tùy chọn lưu HTML
var options = new HtmlSaveOptions()
{
  ExportCss = ResourceExportType.ExportEmbedded,
  ExportFonts = ResourceExportType.ExportEmbedded,
  ExportImages = ResourceExportType.ExportEmbedded,
  FontFaceTypes = FontFaceType.Ttf
};

// Lưu thành định dạng HTML
string dataDir = @"D:\Files\Note\ConvertRange.html";
doc.Save(dataDir, htmlSaveOptions);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tạo tài liệu OneNote mới bằng C#;
 • lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML theo chương trình;
 • xuất tài liệu OneNote sang HTML và nhúng nội tuyến hình ảnh, phông chữ và CSS.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Note for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm