OneNote .one với Word DOCX

Bạn có thể cần chuyển đổi tệp OneNote (.one) sang tài liệu word dưới dạng tệp DOCX hoặc DOC. Bài viết này trình bày cách thực hiện chuyển đổi này với độ trung thực và hiệu quả cao:

OneNote .one File to Word DOCX Converter - C# API cài đặt

Chuyển đổi tệp OneNote sang tệp Word DOCX là một quá trình gồm hai bước. Trước tiên, bạn cần chuyển đổi tệp .one sang tệp PDF bằng API Aspose.Note for .NET. Sau đó, bạn có thể xuất tệp PDF sang tài liệu DOCX với API Aspose.PDF for .NET. Vui lòng tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng các lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.Note  
PM> Install-Package Aspose.PDF

Chuyển đổi tệp .one OneNote sang tệp Word DOCX hoặc DOC trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp .one OneNote sang tài liệu Word DOCX hoặc DOC bằng các bước sau:

  1. Khởi tạo một thể hiện của lớp MemoryStream.
  2. Tải tệp .one OneNote bằng lớp Tài liệu.
  3. Xuất tệp .one dưới dạng PDF.
  4. Tải tệp bằng lớp Aspose.PDF Tài liệu.
  5. Chuyển đổi tệp .one OneNote thành tài liệu Word DOCX.

Đoạn mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp .one OneNote thành DOCX hoặc Tài liệu DOC Word bằng C#:

// Khởi tạo một thể hiện của lớp MemoryStream.
MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();

// Tải tệp .one OneNote bằng lớp Tài liệu.
Aspose.Note.Document oneFile = new Aspose.Note.Document("Aspose.one");

// Xuất tệp .one dưới dạng PDF
oneFile.Save(memoryStream, Aspose.Note.SaveFormat.Pdf);

// Tải tệp bằng cách sử dụng lớp Tài liệu Aspose.PDF.
Document file = new Document(memoryStream);

// Chuyển đổi tệp .one OneNote thành tài liệu Word DOCX.
file.Save("SaveOutput.docx" , SaveFormat.DocX);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá các API với đầy đủ năng lực mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học được cách chuyển đổi tệp .one của Microsoft OneNote sang tài liệu Word dưới dạng tệp DOCX hoặc DOC theo cách lập trình bằng C#. Bạn có thể kết hợp tính năng này trong bất kỳ ứng dụng dựa trên .NET nào và chuyển đổi tài liệu với độ trung thực cao. Hơn nữa, bạn có thể truy cập Tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm