Chuyển đổi OneNote sang HTML trong Java

OneNote là một công cụ ghi chú phổ biến cho phép người dùng tạo, sắp xếp và chia sẻ ghi chú của họ ở nhiều định dạng khác nhau. HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để tạo các trang web. Việc chuyển đổi OneNote sang HTML có thể hữu ích vì một số lý do, chẳng hạn như xuất bản ghi chú của bạn trực tuyến hoặc chia sẻ chúng với những người khác không sử dụng OneNote. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi OneNote sang HTML bằng Java.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. API Java để chuyển đổi OneNote sang HTML
 2. Chuyển đổi OneNote sang HTML
 3. Chuyển đổi OneNote hiện có sang HTML
 4. Xuất các trang cụ thể của OneNote sang HTML
 5. Chuyển đổi OneNote sang HTML bằng tài nguyên được nhúng
 6. Chuyển đổi OneNote sang HTML trực tuyến
 7. Tài nguyên học tập miễn phí

API Java để chuyển đổi OneNote sang HTML

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Note for Java để chuyển đổi tài liệu OneNote sang trang web HTML. Nó cho phép các nhà phát triển tạo, đọc, chỉnh sửa và thao tác với các tệp Microsoft OneNote mà không cần cài đặt Microsoft Office. Aspose.Note for Java cho phép làm việc với sổ ghi chép, phần, trang, nút và các đối tượng khác của OneNote theo lập trình trong các ứng dụng Java.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-note</artifactId>
  <version>23.7</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi OneNote sang HTML trong Java

Chúng ta có thể tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi nó thành trang web HTML theo chương trình bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Tạo một trang mới bằng cách sử dụng đối tượng lớp Trang.
 3. Chỉ định ParagraphStyle và đặt thuộc tính định dạng.
 4. Khởi tạo và đặt tiêu đề trang bằng lớp Tiêu đề.
 5. Sau đó, thêm Trang vào tài liệu bằng phương thứcappendChildLast().
 6. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra và SaveFormat làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi nó sang HTML bằng Java.

// Ví dụ về mã này minh họa cách tạo tài liệu OneNote mới và chuyển đổi nó sang HTML.
// tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// Thêm một trang mới
Page page = new Page();

// Chỉ định TextStyle và đặt thuộc tính định dạng
ParagraphStyle titleTextStyle = new ParagraphStyle()
          .setFontColor(Color.black)
          .setFontName("Arial")
          .setFontSize(20);

// Chỉ định văn bản tiêu đề
RichText titleText = new RichText().append("This is a Title!");
titleText.setParagraphStyle(titleTextStyle);

// Khởi tạo tiêu đề
Title title = new Title();
title.setTitleText(titleText);

// Đặt tiêu đề trang
page.setTitle(title);

// Thêm nút Trang
doc.appendChildLast(page);

// Lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML
doc.save("C:\\Files\\CreateOneNoteDocAndSaveToHTML_out.html", SaveFormat.Html);
Tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi sang trang web HTML bằng Java

Tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi sang trang web HTML bằng Java.

Chuyển đổi OneNote hiện có sang HTML trong Java

Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi bất kỳ tài liệu OneNote hiện có nào sang trang web HTML bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Gọi phương thức save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tài liệu OneNote hiện có sang HTML bằng Java.

// Ví dụ về mã này minh họa cách chuyển đổi tài liệu OneNote hiện có sang HTML.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Lưu dưới dạng HTML
String dataDir = "C:\\Files\\Sample1_out.html";
doc.save(dataDir, SaveFormat.Html);

Xuất các trang cụ thể của OneNote sang HTML bằng Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi một loạt các trang cụ thể từ tài liệu OneNote sang trang web HTML bằng cách thực hiện theo các bước được đưa ra bên dưới:

 1. Tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Tạo một thể hiện của lớp HtmlSaveOptions.
 3. Đặt PageIndex từ nơi bắt đầu chuyển đổi.
 4. Sau đó, chỉ định PageCount để chuyển đổi tổng số trang.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra và HtmlSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách xuất nhiều trang từ tài liệu OneNote sang HTML bằng Java.

// Ví dụ về mã này trình bày cách chuyển đổi nhiều trang từ tài liệu OneNote sang HTML.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Xác định các tùy chọn lưu HTML
HtmlSaveOptions htmlSaveOptions = new HtmlSaveOptions();
htmlSaveOptions.setPageCount(1);
htmlSaveOptions.setPageIndex(0);

// Lưu vào định dạng HTML
String dataDir = "C:\\Files\\ConvertRange.html";
doc.save(dataDir, htmlSaveOptions);

Chuyển đổi OneNote sang HTML bằng tài nguyên nhúng trong Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi tài liệu OneNote thành trang web HTML và nhúng tất cả tài nguyên (như phông chữ, hình ảnh và CSS) vào nội tuyến bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Tạo một thể hiện của lớp HtmlSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt các thuộc tính Xuất khẩu, Xuất khẩu và Xuất hình ảnh thành ResourceExportType.ExportEmbedded.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng HTML. Nó lấy đường dẫn tệp HTML đầu ra và HtmlSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tài liệu OneNote sang HTML bằng cách nhúng tất cả tài nguyên bằng Java.

// Ví dụ về mã này trình bày cách chuyển đổi tài liệu OneNote sang HTML và nhúng tài nguyên.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Xác định các tùy chọn lưu HTML
HtmlSaveOptions htmlSaveOptions = new HtmlSaveOptions();
htmlSaveOptions.setExportCss(ResourceExportType.ExportEmbedded);
htmlSaveOptions.setExportFonts(ResourceExportType.ExportEmbedded);
htmlSaveOptions.setExportImages(ResourceExportType.ExportEmbedded);
htmlSaveOptions.setFontFaceTypes(FontFaceType.Ttf);

// Lưu vào định dạng HTML
String dataDir = "C:\\Files\\ConvertWithEmbeddedResources.html";
doc.save(dataDir, htmlSaveOptions);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn về đánh giá.

Chuyển đổi OneNote sang HTML trực tuyến

Bạn cũng có thể dùng thử ứng dụng Trình chuyển đổi OneNote sang HTML trực tuyến miễn phí của chúng tôi được phát triển bằng API trên.

OneNote sang HTML – Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách xuất ghi chú từ OneNote sang định dạng HTML và khám phá các tính năng khác của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi tài liệu OneNote thành trang web HTML bằng Java. Bằng cách tận dụng Aspose.Note for Java, chúng tôi đã khám phá ra một cách đơn giản và hiệu quả để chuyển đổi OneNote sang HTML chỉ yêu cầu một vài dòng mã. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng tạo ứng dụng chuyển đổi OneNote sang HTML trong Java. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm