Chuyển OneNote sang PDF trong C#

Tài liệu OneNote là một sổ ghi chép kỹ thuật số được sử dụng để thu thập, sắp xếp và cộng tác thông tin dạng tự do cũng như cộng tác với nhiều người dùng dưới dạng ghi chú, bản vẽ, đoạn cắt màn hình và bình luận bằng âm thanh. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất nội dung của tài liệu OneNote sang tài liệu PDF. PDF là định dạng phổ biến nhất để chia sẻ và in tài liệu mà không làm mất định dạng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tài liệu OneNote sang PDF trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

OneNote to PDF Converter C# API

Để chuyển đổi tài liệu OneNote sang PDF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Note for .NET. Nó cho phép tạo, đọc và chuyển đổi tài liệu OneNote theo chương trình mà không cần sử dụng Microsoft OneNote. Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Note

Chuyển đổi Tài liệu OneNote Hiện có sang PDF trong C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi tài liệu OneNote hiện có sang PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và Định dạng Lưu dưới dạng đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu OneNote hiện có sang PDF bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi OneNote hiện có sang PDF.
// Tải tài liệu vào Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Sample1.one");

// Lưu OneNote thành PDF
oneFile.Save("Sample1_out.pdf", SaveFormat.Pdf);
Chuyển đổi Tài liệu OneNote Hiện có sang PDF bằng C#

Chuyển đổi Tài liệu OneNote Hiện có sang PDF bằng C#.

Tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi sang PDF trong C#

Chúng tôi có thể tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi nó sang PDF theo chương trình bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Document.
 2. Tiếp theo, tạo một trang mới bằng cách sử dụng đối tượng lớp Trang.
 3. Sau đó, thêm trang mới tạo vào tài liệu bằng phương thức AppendChildLast().
 4. Sau đó, thêm nội dung như Tiêu đề trang, v.v.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo tài liệu OneNote và chuyển đổi nó thành PDF bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo tài liệu OneNote mới và chuyển đổi sang PDF.
// Khởi tạo tài liệu OneNote
Document doc = new Document();

// Thêm trang mới
Page page = new Page();
doc.AppendChildLast(page);

// Kiểu mặc định cho tất cả văn bản trong tài liệu.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };

// Thêm một số nội dung
page.Title = new Title()
{
  TitleText = new RichText() { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText() { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText() { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};

// Lưu thành định dạng PDF
doc.Save("CreateOneNoteDocAndSaveAsPDF.pdf");

Chuyển đổi phạm vi trang OneNote sang PDF trong C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi một loạt các trang từ tài liệu OneNote sang PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, xác định đối tượng lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt PageIndex từ nơi bắt đầu chuyển đổi.
 4. Sau đó, đặt PageCount để chuyển đổi tổng số trang.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một loạt các trang từ tài liệu OneNote sang PDF bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi một loạt các trang của OneNote sang PDF.
// Tải tài liệu vào Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Sample1.one");

// Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Đặt chỉ mục trang: 0 có nghĩa là bắt đầu lưu từ trang đầu tiên.
options.PageIndex = 0;

// Đặt số lượng trang: 1 có nghĩa là chỉ lưu một trang.
options.PageCount = 1;

// Lưu OneNote thành PDF
oneFile.Save("Sample1_out.pdf", options);

Chuyển OneNote sang PDF bằng Nén hình ảnh trong C#

Chúng tôi có thể nén hình ảnh của tài liệu OneNote trong khi chuyển đổi nó thành tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Trước hết, tải tệp OneNote bằng lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, xác định đối tượng lớp PdfSaveOptions.
 3. Sau đó, đặt loại ImageCompression là JPEG.
 4. Sau đó, đặt chất lượng cho nén JPEG bằng JpegQuality.
 5. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tài liệu OneNote sang PDF và áp dụng tính năng nén hình ảnh bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi OneNote sang PDF với tính năng nén Hình ảnh.
// Tải tài liệu vào Aspose.Note.
Document oneFile = new Document("Sample1.one");

// Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Sử dụng nén Jpeg
options.ImageCompression = PdfImageCompression.Jpeg;

// Chất lượng nén JPEG
options.JpegQuality = 90;

// Lưu OneNote thành PDF
oneFile.Save("ConvertWithImageCompression.pdf", options);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tạo tài liệu OneNote mới bằng C#;
 • lưu tài liệu OneNote dưới dạng PDF theo chương trình;
 • xuất tài liệu OneNote sang PDF và nén hình ảnh.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Note for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm