OneNote to Word DOCX

Tệp OneNote chứa các ghi chú kỹ thuật số có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp OneNote .one sang tài liệu Word. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp Microsoft OneNote .one sang định dạng tệp DOCX hoặc DOC.

OneNote .one File to Word DOCX DOC Converter - Java API Cài đặt

Bạn có thể chuyển đổi tệp OneNote sang tài liệu Word DOCX hoặc DOC trong hai bước. Đầu tiên, xuất tệp .one sang tài liệu PDF bằng API Aspose.Note for Java. Thứ hai, chuyển đổi tệp PDF đầu ra sang tài liệu Word dưới dạng tệp DOCX hoặc DOC bằng cách sử dụng API Aspose.PDF for Java. Bạn có thể lấy các tệp JAR từ Tải xuống hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau trong tệp pom.xml của dự án của bạn:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-note</artifactId>
    <version>21.9</version>
    <classifier>jdk17</classifier>    
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
    <version>21.9</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi tệp .one OneNote sang tệp Word DOCX hoặc DOC trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp .one OneNote sang tài liệu Word DOCX hoặc DOC bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Khởi tạo một thể hiện của lớp ByteArrayOutputStream.
 2. Tải tệp .one OneNote bằng lớp Tài liệu.
 3. Xuất tệp .one dưới dạng PDF bằng phương pháp save.
 4. Tải tệp bằng lớp Tài liệu của Aspose.PDF for Java API.
 5. Chuyển đổi tệp .one OneNote thành tài liệu Word DOCX hoặc DOC.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách chuyển đổi tệp .one OneNote thành DOCX hoặc Tài liệu DOC Word bằng Java:

// Khởi tạo một thể hiện của lớp ByteArrayOutputStream.
final ByteArrayOutputStream stream = new ByteArrayOutputStream();

// Tải tệp .one OneNote bằng lớp Tài liệu.
com.aspose.note.Document oneFile = new com.aspose.note.Document("Aspose.one");

// Xuất tệp .one dưới dạng PDF
oneFile.save(stream, com.aspose.note.SaveFormat.Pdf);

// Tải tệp bằng lớp Tài liệu Aspose.PDF.
com.aspose.pdf.Document file = new com.aspose.pdf.Document(stream.toByteArray());

// Chuyển đổi tệp .one OneNote thành tài liệu Word DOCX.
file.save("SaveOutput.docx" , com.aspose.pdf.SaveFormat.DocX);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể kiểm tra toàn bộ công suất của các API bằng cách yêu cầu Giấy phép đánh giá miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Microsoft OneNote .one sang tài liệu Word ở định dạng DOCX hoặc tệp định dạng DOC theo cách lập trình bằng Java. Bạn có thể dễ dàng tích hợp tính năng này vào bất kỳ ứng dụng Java nào và bắt đầu chuyển đổi các ghi chú của mình. Hơn nữa, vui lòng truy cập phần Tài liệu để tìm hiểu nhiều tính năng khác được cung cấp bởi các API. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm