Tạo tệp OneNote

Tệp OneNote được sử dụng để giữ thông tin được sắp xếp dưới dạng ghi chú kỹ thuật số. Bạn có thể tạo tệp OneNote từ đầu bằng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá các tính năng khác nhau như thêm văn bản, trang hoặc thẻ trong tệp .One:

OneNote Document Creator - Cài đặt Java API

Aspose.Note for Java API hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các tệp OneNote. Bạn có thể dễ dàng thực hiện một số lệnh gọi API và tệp đầu ra được tạo theo yêu cầu của bạn. Vui lòng tải xuống tệp JAR từ phần Tải xuống hoặc sử dụng cấu hình sau trong các dự án dựa trên Maven của bạn:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-note</artifactId>
    <version>21.7</version>
    <classifier>jdk17</classifier>    
  </dependency>
</dependencies>

Tạo tài liệu OneNote với văn bản đa dạng thức đơn giản có lập trình bằng Java

Bạn có thể tạo tài liệu OneNote với văn bản có dạng thức đơn giản bằng các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu.
 2. Khởi tạo các đối tượng lớp PageOutline.
 3. Thêm nút RichText.
 4. Lưu tài liệu OneNote đầu ra.

Đoạn mã sau cho biết cách tạo tài liệu OneNote với văn bản có dạng thức đơn giản bằng Java:

// tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page(doc);

// khởi tạo đối tượng lớp Outline
Outline outline = new Outline(doc);

// khởi tạo đối tượng lớp OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);

// khởi tạo đối tượng lớp ParagraphStyle và đặt thuộc tính định dạng
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle();
textStyle.setFontColor(Color.black);
textStyle.setFontName("Arial");
textStyle.setFontSize(10);

// khởi tạo đối tượng lớp RichText và áp dụng kiểu văn bản
RichText text = new RichText(doc);
text.setText("Hello OneNote text!");
text.setParagraphStyle(textStyle);

// thêm nút RichText
outlineElem.appendChildLast(text);

// thêm nút OutlineElement
outline.appendChildLast(outlineElem);

// thêm nút Outline
page.appendChildLast(outline);

// thêm nút Trang
doc.appendChildLast(page);

// lưu tài liệu OneNote
doc.save("CreateOneNoteDocumentWithSimpleRichText_out.one", SaveFormat.One);

Tạo tài liệu OneNote với văn bản đa dạng thức được định dạng theo chương trình bằng Java

Tiến thêm một bước nữa, bạn có thể tìm hiểu cách tạo tệp OneNote với văn bản có định dạng được định dạng bằng Java:

 1. Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu.
 2. Khởi tạo các đối tượng lớp PageTextStyle.
 3. Định dạng và thêm nút RichText.
 4. Lưu tệp OneNote đầu ra.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách tạo tài liệu OneNote với văn bản có định dạng bằng Java:

// tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page(doc);

// khởi tạo đối tượng lớp Tiêu đề
Title title = new Title(doc);

// khởi tạo đối tượng lớp TextStyle và đặt thuộc tính định dạng
ParagraphStyle defaultTextStyle = new ParagraphStyle();
defaultTextStyle.setFontColor(Color.black);
defaultTextStyle.setFontName("Arial");
defaultTextStyle.setFontSize(10);

RichText titleText = new RichText(doc);
titleText.setText("Title!");
titleText.setParagraphStyle(defaultTextStyle);

Outline outline = new Outline(doc);
outline.setVerticalOffset(100);
outline.setHorizontalOffset(100);

OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// RunIndex = 5 có nghĩa là kiểu sẽ chỉ được áp dụng cho 0-4 ký tự.
// ("Xin chào")
TextStyle textStyleForHelloWord = new TextStyle();
textStyleForHelloWord.setFontColor(Color.red);
textStyleForHelloWord.setFontName("Arial");
textStyleForHelloWord.setFontSize(10);
textStyleForHelloWord.setRunIndex(5);

// RunIndex = 13 có nghĩa là kiểu sẽ chỉ được áp dụng cho 5-12
// nhân vật. (" Một lưu ý")
TextStyle textStyleForOneNoteWord = new TextStyle();
textStyleForOneNoteWord.setFontColor(Color.green);
textStyleForOneNoteWord.setFontName("Calibri");
textStyleForOneNoteWord.setFontSize(10);
textStyleForOneNoteWord.setItalic(true);
textStyleForOneNoteWord.setRunIndex(13);

// RunIndex = 18 có nghĩa là kiểu sẽ chỉ được áp dụng cho 13-17
// nhân vật. (" chữ").
// Các ký tự khác ("!") Sẽ có kiểu mặc định.
TextStyle textStyleForTextWord = new TextStyle();
textStyleForTextWord.setFontColor(Color.blue);
textStyleForTextWord.setFontName("Arial");
textStyleForTextWord.setFontSize(15);
textStyleForTextWord.setBold(true);
textStyleForTextWord.setItalic(true);
textStyleForTextWord.setRunIndex(18);

RichText text = new RichText(doc);
text.setText("Hello OneNote text!");
text.setParagraphStyle(defaultTextStyle);
text.getStyles().addItem(textStyleForHelloWord);
text.getStyles().addItem(textStyleForOneNoteWord);
text.getStyles().addItem(textStyleForTextWord);
title.setTitleText(titleText);

// đặt tiêu đề trang
page.setTitle(title);

// thêm nút RichText
outlineElem.appendChildLast(text);

// thêm nút OutlineElement
outline.appendChildLast(outlineElem);

// thêm nút Outline
page.appendChildLast(outline);

// thêm nút Trang
doc.appendChildLast(page);

// lưu tài liệu OneNote
doc.save(dataDir + "CreateOneNoteDocument_out.one", SaveFormat.One);

Chèn các trang trong tệp OneNote theo phương pháp lập trình với Java

Bạn có thể chèn gốc cũng như các trang cấp phụ trong tài liệu OneNote bằng các bước sau:

 1. Khởi tạo một thể hiện của lớp Document.
 2. Chèn 3 trang trong khi xác định cấp độ của chúng.
 3. Thêm các nút vào các trang và chèn các trang trong tài liệu OneNote.
 4. Cuối cùng, lưu tài liệu OneNote đầu ra.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chèn các trang trong tệp OneNote bằng Java:

// tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// khởi tạo đối tượng lớp Trang và đặt mức của nó
Page page1 = new Page(doc);
page1.setLevel((byte) 1);

// khởi tạo đối tượng lớp Trang và đặt mức của nó
Page page2 = new Page(doc);
page1.setLevel((byte) 2);

// khởi tạo đối tượng lớp Trang và đặt mức của nó
Page page3 = new Page(doc);
page1.setLevel((byte) 1);

// ---------- Thêm các nút vào Trang đầu tiên ----------
Outline outline = new Outline(doc);
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle();
textStyle.setFontColor(java.awt.Color.black);
textStyle.setFontName("David Transparent");
textStyle.setFontSize(10);

RichText text = new RichText(doc);
text.setText("First page.");
text.setParagraphStyle(textStyle);

outlineElem.appendChildLast(text);
outline.appendChildLast(outlineElem);
page1.appendChildLast(outline);

// ---------- Thêm các nút vào Trang thứ hai ----------
Outline outline2 = new Outline(doc);
OutlineElement outlineElem2 = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle2 = new ParagraphStyle();
textStyle2.setFontColor(java.awt.Color.black);
textStyle2.setFontName("David Transparent");
textStyle2.setFontSize(10);

RichText text2 = new RichText(doc);
text2.setText("Second page.");
text2.setParagraphStyle(textStyle2);

outlineElem2.appendChildLast(text2);
outline2.appendChildLast(outlineElem2);
page2.appendChildLast(outline2);

// ---------- Thêm các nút vào Trang thứ ba ----------
Outline outline3 = new Outline(doc);
OutlineElement outlineElem3 = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle3 = new ParagraphStyle();
textStyle3.setFontColor(java.awt.Color.black);
textStyle3.setFontName("Broadway");
textStyle3.setFontSize(10);

RichText text3 = new RichText(doc);
text3.setText("Third page.");
text3.setParagraphStyle(textStyle3);

outlineElem3.appendChildLast(text3);
outline3.appendChildLast(outlineElem3);
page3.appendChildLast(outline3);

// ---------- Thêm các trang vào Tài liệu OneNote ----------
doc.appendChildLast(page1);
doc.appendChildLast(page2);
doc.appendChildLast(page3);

try {
	doc.save(dataDir + "GenerateRootAndSubLevelPagesInOneNote_out.one", SaveFormat.One);

} catch (IOException e) {

}

Thêm thẻ trong tệp OneNote trong Java

Bạn có thể gắn thẻ nội dung trong tệp OneNote. Các bước sau giải thích cách thêm nút văn bản với thẻ:

 1. Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu.
 2. Thêm RichText và Khởi tạo đối tượng lớp NoteTag.
 3. Lưu tệp OneNote đầu ra.

Đoạn mã sau cho biết cách thêm thẻ trong tệp OneNote bằng Java:

// Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// Khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page(doc);

// Khởi tạo đối tượng lớp Outline
Outline outline = new Outline(doc);

// Khởi tạo đối tượng lớp OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);

ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle();
textStyle.setFontColor(Color.BLACK);
textStyle.setFontName("Arial");
textStyle.setFontSize(10);

RichText text = new RichText(doc);
text.setText("OneNote text.");
text.setParagraphStyle(textStyle);

NoteTag noteTag = new NoteTag();
noteTag.setIcon(TagIcon.YellowStar);
text.getTags().addItem(noteTag);

// Thêm nút văn bản
outlineElem.appendChildLast(text);

// Thêm nút phần tử phác thảo
outline.appendChildLast(outlineElem);

// Thêm nút phác thảo
page.appendChildLast(outline);

// Thêm nút trang
doc.appendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddTextNodeWithTag_out.one";

// Lưu tài liệu OneNote
doc.save(dataDir);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu một Giấy phép Tạm thời Miễn phí để đánh giá API trong toàn bộ năng lực của nó.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo tệp OneNote từ đầu theo lập trình bằng Java. Nó bao gồm tất cả các chi tiết để chèn trang, thêm văn bản đa dạng thức với hình thức đơn giản hoặc được định dạng trong tệp .One. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra một số tính năng khác bằng cách truy cập Tài liệu. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm