Chèn PDF vào OneNote bằng C#

Bạn đã bao giờ muốn chèn tài liệu PDF hoặc tài liệu khác vào tài liệu OneNote theo cách lập trình chưa? Bạn thật may mắn vì bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách chèn PDF vào OneNote bằng C#.

OneNote là phần mềm quản lý tác vụ kỹ thuật số và ghi chú của Microsoft. Ngoài việc thu thập, sắp xếp và cộng tác trên thông tin dạng tự do, nó cho phép cộng tác nhiều người dùng với ghi chú, bản vẽ, mẩu tin lưu niệm trên màn hình và nhận xét âm thanh. Đôi khi, chúng tôi có thể cần chèn tệp PDF vào tài liệu OneNote dưới dạng tệp đính kèm. Mục tiêu của bài viết này là cung cấp giải pháp để chèn tài liệu PDF vào OneNote bằng C#.

Nếu bạn đang tìm cách nhập nội dung từ tài liệu PDF vào ghi chú, bạn có thể đọc bài đăng trên blog trước đây của tôi cung cấp hướng dẫn từng bước về cách chuyển đổi PDF sang OneNote trong C#.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API C# để chèn PDF vào OneNote
 2. Chèn PDF vào Tài liệu OneNote Mới
 3. Chèn PDF vào Tài liệu OneNote hiện có

API C# để chèn PDF vào OneNote

Để chèn tài liệu PDF vào tài liệu OneNote mới hoặc hiện có, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Note for .NET. Đây là API thao tác tài liệu OneNote giàu tính năng cho phép bạn tạo, đọc và chuyển đổi tài liệu OneNote. Nó cũng cho phép chèn hình ảnh, ảnh hoặc tài liệu khác vào tài liệu OneNote mới hoặc hiện có. Ngoài ra, người dùng có thể nhập nội dung từ tài liệu PDF vào tài liệu OneNote bằng API.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Note

Chèn PDF vào Tài liệu OneNote mới bằng C#

Chúng tôi có thể dễ dàng tạo tài liệu OneNote mới và chèn tệp PDF dưới dạng tệp đính kèm bằng cách thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
 2. Tiếp theo, tạo các đối tượng của các lớp Page, Outline và OutlineElement.
 3. Sau đó, đọc tệp PDF và tệp biểu tượng của nó vào các đối tượng FileStream.
 4. Trong khi đó, hãy khởi tạo đối tượng lớp AttachedFile và chuyển tên tệp và các đối tượng luồng làm đối số.
 5. Sau đó, thêm AttachedFile vào OutlineElement bằng phương thức AppendChildLast().
 6. Tương tự, nối thêm Đề cương vào Trang và Trang vào Tài liệu.
 7. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu tài liệu OneNote.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chèn tệp PDF vào tài liệu OneNote mới bằng C#.

// Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// Khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page();

// Khởi tạo đối tượng lớp Outline
Outline outline = new Outline();

// Khởi tạo đối tượng lớp OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Nhập tệp PDF để chèn
var stream = File.OpenRead("C:\\Files\\companies.pdf");

// Biểu tượng tệp PDF để chèn
var iconStream = File.OpenRead("C:\\Files\\PDF_Icon.png");

// Khởi tạo đối tượng lớp AttachedFile và cũng chuyển đường dẫn biểu tượng của nó
//AttachedFile attachmentFile = new AttachedFile("companies.pdf", stream);
AttachedFile attachedFile = new AttachedFile("companies.pdf", stream, iconStream, ImageFormat.Png);

// Thêm tệp đính kèm
outlineElem.AppendChildLast(attachedFile);

// Thêm nút phần tử phác thảo
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Thêm nút phác thảo
page.AppendChildLast(outline);

// Thêm nút trang
doc.AppendChildLast(page);

// Lưu tài liệu
doc.Save("C:\\Files\\AttachFileAndSetIcon_out.one");
Chèn PDF vào Tài liệu OneNote mới bằng C#

Chèn PDF vào Tài liệu OneNote Mới bằng C#.

Chèn PDF vào Tài liệu OneNote hiện có trong C#

Chúng tôi cũng có thể chèn tài liệu PDF vào tài liệu OneNote hiện có bằng cách làm theo các bước được đề cập ở trên. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần tải OneNote hiện có bằng cách sử dụng lớp Tài liệu ở bước #1.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chèn tệp PDF vào tài liệu OneNote hiện có bằng C#.

// Tải tài liệu OneNote hiện có
Document doc = new Document("C:\\Files\\Sample1.one");

// Khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page();

// Khởi tạo đối tượng lớp Outline
Outline outline = new Outline();

// Khởi tạo đối tượng lớp OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Nhập tệp PDF để chèn
var stream = File.OpenRead("C:\\Files\\companies.pdf");

// Biểu tượng tệp PDF để chèn
var iconStream = File.OpenRead("C:\\Files\\PDF_Icon.png");

// Khởi tạo đối tượng lớp AttachedFile và cũng chuyển đường dẫn biểu tượng của nó
//AttachedFile attachmentFile = new AttachedFile("companies.pdf", stream);
AttachedFile attachedFile = new AttachedFile("companies.pdf", stream, iconStream, ImageFormat.Png);

// Thêm tệp đính kèm
outlineElem.AppendChildLast(attachedFile);

// Thêm nút phần tử phác thảo
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Thêm nút phác thảo
page.AppendChildLast(outline);

// Thêm nút trang
doc.AppendChildLast(page);

// Lưu tài liệu
doc.Save("C:\\Files\\Sample1_out.one");
Chèn PDF vào Tài liệu OneNote hiện có bằng C#

Chèn PDF vào Tài liệu OneNote hiện có bằng C#.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tạo tài liệu OneNote mới theo chương trình;
 • tải tài liệu OneNote hiện có;
 • tải và chèn tệp PDF dưới dạng tệp đính kèm vào OneNote.

Bên cạnh việc chèn tệp PDF vào OneNote bằng C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.Note for .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm