Chèn bảng trong OneNote bằng C# | Bảng OneNote C#

OneNote là một ứng dụng ghi chú mạnh mẽ cho phép người dùng sắp xếp suy nghĩ và ý tưởng của mình theo định dạng có cấu trúc. Một trong những tính năng thiết yếu của OneNote là khả năng chèn bảng, tính năng này có thể hữu ích cho việc tạo danh sách, so sánh dữ liệu, v.v. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn bảng trong OneNote bằng C#.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. API C# để chèn bảng trong tài liệu OneNote
 2. Chèn bảng trong OneNote bằng C#
 3. Tạo bảng có cột bị khóa trong C#
 4. Tài nguyên miễn phí

API C# để chèn bảng trong tài liệu OneNote

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Note for .NET để chèn bảng vào tài liệu OneNote. Đây là một API mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển làm việc với các tệp Microsoft OneNote (.one) trong các ứng dụng .NET của họ. Nó cung cấp một bộ tính năng toàn diện để tạo, chỉnh sửa và thao tác với tài liệu OneNote.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.Note

Chèn bảng trong OneNote bằng C#

Chúng ta có thể chèn bảng vào tài liệu OneNote bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo tài liệu OneNote mới bằng lớp Tài liệu.
 2. Thêm một trang mới bằng lớp Trang.
 3. Tạo các hàng và ô của bảng bằng cách sử dụng các lớp TableRow và TableCell tương ứng.
 4. Khởi tạo đối tượng lớp Bảng và đặt độ rộng cột.
 5. Sau đó, nối thêm tất cả các đối tượng bằng phương thức AppendChildLast().
 6. Cuối cùng, lưu tài liệu bằng phương thức Save.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo bảng trong tài liệu OneNote bằng C#.

// Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// Khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page();

// Khởi tạo đối tượng lớp TableRow
TableRow row1 = new TableRow();

// Khởi tạo các đối tượng lớp TableCell
TableCell cell11 = new TableCell();
TableCell cell12 = new TableCell();
TableCell cell13 = new TableCell();

// Nối các phần tử phác thảo trong ô bảng
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.3"));

// Ô bảng thành hàng
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// Khởi tạo đối tượng lớp TableRow
TableRow row2 = new TableRow();

// khởi tạo các đối tượng lớp TableCell
TableCell cell21 = new TableCell();
TableCell cell22 = new TableCell();
TableCell cell23 = new TableCell();

// Nối các phần tử phác thảo trong ô bảng
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.3"));

// Nối các ô của bảng vào các hàng
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// Khởi tạo đối tượng lớp Bảng và đặt độ rộng cột
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};

// Nối các hàng của bảng vào bảng
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// Khởi tạo đối tượng Outline
Outline outline = new Outline();

// Khởi tạo đối tượng OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Thêm bảng vào nút phần tử phác thảo
outlineElem.AppendChildLast(table);

// Thêm phần tử phác thảo vào phác thảo
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Thêm phác thảo vào nút trang
page.AppendChildLast(outline);

// Thêm trang vào nút tài liệu
doc.AppendChildLast(page);

// Lưu tài liệu
doc.Save("InsertTable_out.one");
static OutlineElement GetOutlineElementWithText(string text)
{
  OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();
  ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
  outlineElem.AppendChildLast(new RichText() { Text = text, ParagraphStyle = textStyle });
  return outlineElem;
}
Chèn bảng trong OneNote bằng C#

Chèn bảng trong OneNote bằng C#

Tạo bảng có cột bị khóa trong C#

Tương tự, chúng ta có thể tạo bảng có chiều rộng cột bị khóa trong tài liệu OneNote bằng cách làm theo các bước được đề cập ở trên. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần xác định thuộc tính LockedWidth là true trong khi tạo đối tượng lớp TableColumns.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo bảng có chiều rộng cột bị khóa trong tài liệu OneNote bằng C#.

// Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document doc = new Document();

// Khởi tạo đối tượng lớp Trang
Page page = new Page();

// Khởi tạo đối tượng lớp TableRow
TableRow row1 = new TableRow();

// Khởi tạo đối tượng lớp TableCell và thiết lập nội dung văn bản
TableCell cell11 = new TableCell();
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Small text"));
row1.AppendChildLast(cell11);

// Khởi tạo đối tượng lớp TableRow
TableRow row2 = new TableRow();

// Khởi tạo đối tượng lớp TableCell và thiết lập nội dung văn bản
TableCell cell21 = new TableCell();
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Long  text  with  several  words and  spaces."));
row2.AppendChildLast(cell21);

// Khởi tạo đối tượng lớp Bảng
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 70, LockedWidth = true } }
};

// Thêm hàng
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

Outline outline = new Outline();
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Thêm nút bảng
outlineElem.AppendChildLast(table);

// Thêm nút phần tử phác thảo
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Thêm nút phác thảo
page.AppendChildLast(outline);

// Thêm nút trang
doc.AppendChildLast(page);

// Cứu
doc.Cứu("CreateTableWithLockedColumns_out.one");

Nhận giấy phép miễn phí

Vui lòng nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.Note for .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Bảng OneNote – Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc chèn bảng vào tài liệu OneNote, bạn có thể tìm hiểu thêm về API và khám phá nhiều tính năng khác bằng cách sử dụng các tài nguyên bên dưới:

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã biết cách chèn bảng trong OneNote bằng C#. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng tạo bảng trong OneNote và thêm dữ liệu vào bảng bằng C#. Điều này có thể hữu ích cho việc tự động hóa các tác vụ và tạo các giải pháp tùy chỉnh cho nhu cầu ghi chú của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm