Insert Table in OneNote using Java | OneNote Table Java

OneNote là một công cụ mạnh mẽ để ghi chú, và việc tích hợp nó với các ứng dụng Java có thể tăng cường đáng kể năng suất. Bảng trong OneNote giúp bạn duy trì tổ chức và rõ ràng. Một bảng chia nhỏ thông tin phức tạp thành các phần đơn giản hơn và sắp xếp các chi tiết để dễ dàng tìm kiếm. Nó cho phép bạn so sánh các thứ cạnh nhau, cung cấp các tùy chọn định dạng gọn gàng và có thể chuyển đổi thành bảng tính Excel để phân tích thêm. Điều này làm cho chúng hoàn hảo cho việc ghi chú và quản lý thông tin. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách chèn bảng vào tài liệu OneNote bằng Java.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Java API để chèn bảng vào tài liệu OneNote
 2. Chèn một bảng vào OneNote bằng Java
 3. Tạo bảng với các cột khóa trong Java
 4. Tài nguyên Miễn phí

Java API để Chèn Bảng vào Tài liệu OneNote

Chúng ta sẽ sử dụng Aspose.Note for Java API để chèn bảng vào tài liệu OneNote. Đây là một API giàu tính năng cho phép các nhà phát triển tạo, xử lý và chuyển đổi các tệp OneNote bằng lập trình. Thư viện này hỗ trợ nhiều tính năng của OneNote, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tích hợp các chức năng OneNote vào các ứng dụng Java. Với Aspose.Note, bạn có thể dễ dàng tạo các tài liệu phức tạp, quản lý nội dung và xử lý các yếu tố khác nhau của OneNote như văn bản, hình ảnh và bảng.

Trước tiên, hãy thiết lập dự án Java của bạn trong Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) ưa thích của bạn và sau đó tải về JAR của API. Nếu bạn đang sử dụng Maven, hãy thêm phần phụ thuộc sau vào tệp pom.xml của bạn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-note</artifactId>
  <version>24.4</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Chèn một Bảng vào OneNote bằng Java

Sau khi thiết lập dự án, hãy làm theo các bước dưới đây để chèn một bảng vào tài liệu OneNote.

 1. Tạo một tài liệu OneNote mới bằng cách sử dụng lớp Document.
 2. Thêm một trang mới bằng cách sử dụng lớp Page.
 3. Tạo các hàng và ô bảng bằng cách sử dụng các lớp TableRowTableCell tương ứng.
 4. Khởi tạo đối tượng lớp Table và đặt chiều rộng cột.
 5. Sau đó, thêm tất cả các đối tượng bằng phương thức appendChildLast().
 6. Cuối cùng, lưu tài liệu bằng phương thức save().

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách tạo bảng trong tài liệu OneNote bằng Java.

Insert a Table in OneNote using Java

Insert a Table in OneNote using Java

Tạo Bảng với Các Cột Khóa trong Java

Tương tự, chúng ta có thể tạo một bảng với chiều rộng cột khóa trong tài liệu OneNote bằng cách làm theo các bước đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đặt thuộc tính LockedWidth thành true khi tạo đối tượng lớp TableColumns.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách tạo một bảng với chiều rộng cột khóa trong tài liệu OneNote bằng Java.

Nhận Giấy Phép Miễn Phí

Hãy nhận giấy phép tạm thời miễn phí để thử Aspose.Note for Java mà không có giới hạn đánh giá.

Bảng OneNote – Tài Nguyên Miễn Phí

Bên cạnh việc chèn bảng vào tài liệu OneNote, bạn có thể tìm hiểu thêm về API và khám phá các tính năng khác nhau bằng cách sử dụng các tài nguyên dưới đây:

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chèn một bảng vào tài liệu OneNote bằng Java. Quá trình này bao gồm việc thiết lập dự án Java, tạo tài liệu OneNote, thêm bảng, điền dữ liệu vào đó và lưu tài liệu. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể tích hợp hiệu quả các chức năng của OneNote vào các ứng dụng Java của mình. Nếu có bất kỳ sự mơ hồ nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem Thêm