In OneNote .one

Ghi chú kỹ thuật số thường được sử dụng để lưu trữ thông tin như văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn in ghi chú của mình trong OneNote Notebook. Bài viết này trình bày cách in ghi chú OneNote (.one) bằng ngôn ngữ C# trong các ứng dụng .NET.

Máy in sổ tay OneNote - Cài đặt API C#

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác ghi chú trong OneNote Notebook bằng API Aspose.Note for .NET. Bạn có thể dễ dàng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ Bản phát hành mới hoặc bằng cách sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau trong Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Note

In tệp OneNote Notebook .one bằng C#

Bạn có thể in tệp .one OneNote một cách dễ dàng bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp .one OneNote đầu vào bằng lớp Tài liệu.
  2. In sổ tay OneNote bằng chức năng In.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách in OneNote .one Notebook theo cách lập trình bằng C#:

// Tải tệp OneNote đầu vào bằng hàm tạo Tài liệu.
Document document = new Document("Aspose.one");

// In tài liệu OneNote.
document.Print();

In OneNote Notebook .one Tệp bằng Tùy chọn Nâng cao trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần in tệp OneNote định dạng .one với các tùy chọn in cụ thể. Các bước sau khi in các tệp định dạng .one được tùy chỉnh phức tạp:

  1. Tải tệp OneNote đầu vào bằng lớp Tài liệu.
  2. Đặt tên máy in và phạm vi trang.
  3. Cuối cùng, in tệp .one bằng phương thức Print().

Đoạn mã sau đây cho biết cách in tệp .one OneNote bằng C#:

// Tải tệp OneNote đầu vào bằng hàm tạo Tài liệu.
Document document = new Document("Aspose.one");

// Chỉ định cài đặt tùy chỉnh để in
PrinterSettings settings = new PrinterSettings();
settings.PrinterName = "Microsoft Print to PDF";
settings.PrintRange = PrintRange.SomePages;
settings.FromPage = 2;
settings.ToPage = 4;

// Đặt tùy chọn in cho tệp OneNote.
PrintOptions options = new PrintOptions();
options.PrinterSettings = settings;

// In tệp OneNote   
document.Print(options);

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá tất cả các tính năng của API, mà không có bất kỳ giới hạn nào, bằng cách yêu cầu Giấy phép Tạm thời Miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách in tệp OneNote Notebook với phần mở rộng tệp .one, trong các ứng dụng dựa trên C# và .NET của bạn. Hơn nữa, bạn đã học cách thực hiện in tùy chỉnh với các tùy chọn nâng cao. Vui lòng truy cập API Tài liệu để xem nhiều tính năng khác được cung cấp bởi API. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm