để làm danh sách onenote java

Danh sách việc cần làm thường được tạo để luôn có tổ chức cho việc quản lý dự án hoặc quản lý nhiệm vụ cá nhân khác nhau. Bạn có thể lập kế hoạch các nhiệm vụ như các bước khác nhau liên quan đến SOP để thực hiện một hoạt động. Tệp OneNote (.ONE) có thể được sử dụng làm lời nhắc để mọi hoạt động không bị bỏ lỡ và mọi hộp kiểm đều được chọn trong danh sách việc cần làm. Bài viết này thảo luận về cách tạo danh sách Việc cần làm trên tệp OneNote theo lập trình bằng Java.

Tạo danh sách việc cần làm của OneNote - Cài đặt Java API

Aspose.Note cho Java có thể được sử dụng để làm việc với các tệp Microsoft OneNote theo lập trình mà không cần cài đặt ứng dụng OneNote. Bạn có thể dễ dàng tải xuống các tệp JAR của nó từ Bản phát hành mới hoặc sử dụng các cấu hình Kho lưu trữ Aspose sau:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-note</artifactId>
    <version>22.1</version>
    <classifier>jdk17</classifier>    
  </dependency>
</dependencies>

Tạo danh sách việc cần làm trong tài liệu OneNote (.ONE) bằng Java

Bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của một dự án bằng cách tạo danh sách việc cần làm, nó giúp bạn cập nhật các bước đã được thực hiện cũng như các bước trong số chúng đang được thực hiện. Bạn cần làm theo các bước sau để tạo danh sách việc cần làm trong tài liệu OneNote theo lập trình bằng Java.

 • Đầu tiên, khởi tạo một đối tượng của lớp Document và chỉ định kiểu cho đoạn văn bản và văn bản tiêu đề.
 • Tạo Danh sách việc cần làm của OneNote với Ngày trong tiêu đề của nó.
 • Thêm hộp kiểm và tên của hoạt động.
 • Cuối cùng, lưu tài liệu OneNote đã tạo.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách tạo danh sách việc cần làm trong tài liệu OneNote bằng Java.

// Đặt kiểu cho đoạn văn bản và văn bản tiêu đề
ParagraphStyle headerStyle = new ParagraphStyle();
headerStyle.setFontName("Calibri");
headerStyle.setFontSize(16);
ParagraphStyle bodyStyle = new ParagraphStyle();
bodyStyle.setFontName("Calibri");
bodyStyle.setFontSize(12);

// Lấy ngày để tạo một danh sách ghi chú việc cần làm với ngày tháng
java.text.DateFormat dateFormat = java.text.DateFormat.getDateInstance(java.text.DateFormat.SHORT, Locale.US);

// Tạo một đối tượng của lớp Tài liệu
Document document = new Document();
RichText titleText = new RichText();
titleText.setText(String.format("Plan %s", dateFormat.format(java.util.Date.from(Instant.now()))));
titleText.setParagraphStyle(ParagraphStyle.getDefault());

// Đặt tiêu đề
Title title = new Title();
title.setTitleText(titleText);
Page page = new Page();
page.setTitle(title);
document.appendChildLast(page);

// Đặt giá trị bù đắp
Outline outline = page.appendChildLast(new Outline());
outline.setVerticalOffset(30);
outline.setHorizontalOffset(30);

// Đặt kiểu và thêm văn bản
RichText richText = outline.appendChildLast(new OutlineElement()).appendChildLast(new RichText());
richText.setText("TO DO");
richText.setParagraphStyle(headerStyle);
richText.setSpaceBefore(15);   

// Thêm hộp kiểm và công việc CẦN LÀM
for (String e: new String[] { "First Task", "Second Task", "Third Task" })
{
  OutlineElement outlineElement = outline.appendChildLast(new OutlineElement());
  richText = outlineElement.appendChildLast(new RichText());
  richText.setText(e);
  richText.setParagraphStyle(bodyStyle);
  richText.getTags().add(NoteCheckBox.createBlueCheckBox());
}

// Lưu tài liệu OneNote đầu ra với các công việc CẦN LÀM
document.save(dataDir + "TODOonenote.one");

Đầu ra

Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình bên dưới để biết tổng quan về danh sách việc cần làm cơ bản với ngày mà chúng tôi đã tạo trong bài viết này:

todolist oneote java

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu quy trình đơn giản để tạo danh sách Việc cần làm trong tài liệu OneNote (.ONE) theo lập trình bằng Java. Hơn nữa, bạn có thể xem qua các tính năng khác do API cung cấp bằng cách xem qua tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm