So sánh văn bản trong hình ảnh trong C#

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, chúng ta thường gặp những tình huống cần trích xuất và so sánh văn bản từ hình ảnh. Nhiệm vụ này có thể đặc biệt khó khăn khi xử lý khối lượng lớn hình ảnh hoặc hình ảnh chất lượng thấp. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách so sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#. Chúng tôi sẽ đề cập đến các phương pháp hay nhất để triển khai Aspose.OCR for .NET, một công cụ OCR mạnh mẽ có thể trích xuất văn bản từ hình ảnh với độ chính xác cao.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. [API C# OCR để so sánh văn bản trong hình ảnh](#CSharp-OCR-API-to-So sánh văn bản trong hình ảnh)
 2. [So sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#](#So sánh văn bản trong hình ảnh bằng cách sử dụng CSharp)
 3. Nhận độ tương tự của văn bản hình ảnh trong C#

C# OCR API để so sánh văn bản trong hình ảnh

Để so sánh văn bản trong hai hình ảnh khác nhau, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.OCR for .NET API. Nó là một công cụ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển trích xuất văn bản từ hình ảnh với độ chính xác cao. Nó có thể so sánh các văn bản trên hai hình ảnh, bất kể phông chữ, kích thước văn bản, kiểu chữ, kiểu dáng và màu sắc. Với các thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến, Aspose.OCR for .NET có thể nhận dạng và trích xuất văn bản từ nhiều định dạng hình ảnh, bao gồm TIFF, PNG, JPGBMP. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng để tự động hóa các tác vụ như số hóa tài liệu, nhập dữ liệu và xử lý hóa đơn.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.OCR

So sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#

Chúng ta có thể so sánh văn bản trong hai hình ảnh theo chương trình bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp AsposeOcr.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp RecognitionSettings.
 3. Gọi phương thức CompareImageTexts() để kiểm tra xem hai hình ảnh có chứa cùng một văn bản hay không.
 4. Cuối cùng, hiển thị kết quả.

Mã mẫu sau đây cho biết cách so sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#.

using Aspose.OCR;

// Khởi tạo Công cụ OCR
AsposeOcr recognitionEngine = new AsposeOcr();

// Tạo một phiên bản của RecognitionSettings
RecognitionSettings recognitionSettings = new RecognitionSettings();

// Đường dẫn hình ảnh
var image1 = "C:\\Files\\sample1.jpg";
var image2 = "C:\\Files\\sample2.jpg";

// Kiểm tra xem hai hình ảnh có chứa cùng một văn bản không.
var result = recognitionEngine.CompareImageTexts(image1, image2, recognitionSettings, true);

// Đúng nếu hình ảnh có cùng văn bản (tương tự 90%).
if (result == true)
{
  Console.WriteLine("Images contain the same text");
}
So sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#

So sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#

Đầu ra:

Images contain the same text

Nhận hình ảnh tương tự văn bản trong C#

Chúng tôi có thể so sánh văn bản trong hai hình ảnh theo chương trình và nhận tỷ lệ phần trăm văn bản tương tự của hình ảnh bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp AsposeOcr.
 2. Khởi tạo một đối tượng của lớp RecognitionSettings.
 3. Gọi phương thức ImageTextDiff(). Nó lấy đường dẫn đến hình ảnh và đối tượng RecognitionSettings làm đối số.
 4. Cuối cùng, hiển thị kết quả.

Mã mẫu sau đây cho biết cách lấy tỷ lệ phần trăm tương tự giữa văn bản trong hình ảnh khi so sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#.

using Aspose.OCR;

// Khởi tạo công cụ OCR
AsposeOcr recognitionEngine = new AsposeOcr();

// Tạo một phiên bản của RecognitionSettings
RecognitionSettings recognitionSettings = new RecognitionSettings();

// Đường dẫn hình ảnh
var image1 = "C:\\Files\\sample1.jpg";
var image2 = "C:\\Files\\sample3.jpg";

// Tính tỷ lệ phần trăm tương tự giữa các văn bản
float distance = recognitionEngine.ImageTextDiff(image1, image2, recognitionSettings, true);
Console.WriteLine($"The image texts are {distance * 100}% similar");
Nhận hình ảnh tương tự văn bản trong C#

Nhận hình ảnh tương tự văn bản trong C#

Đầu ra:

The image texts are 14.161849% similar

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể xin giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng thư viện Aspose.OCR. Hoàn toàn miễn phí để đánh giá và khám phá các tính năng của nó.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách so sánh văn bản trong hình ảnh bằng C#. Chúng tôi cũng đã thấy cách tính toán độ tương tự của văn bản theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.OCR for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm