Hình ảnh sang PDF OCR

Hình ảnh hoặc tài liệu được quét có thể chứa thông tin dạng văn bản. Bạn có thể chuyển đổi tài liệu được quét hoặc hình ảnh thành tài liệu PDF có thể tìm kiếm được bằng OCR lập trình bằng C#. Vì vậy, JPG, PNG, TIFF, BMPđịnh dạng hình ảnh khác có thể được chuyển đổi thành tệp PDF có thể tìm kiếm. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết:

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF có thể tìm kiếm với cài đặt OCR - C# API

API Aspose.OCR cho .NET có thể thực hiện hiệu quả các hoạt động OCR trên hình ảnh hoặc tài liệu được quét. Bạn có thể định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Chuyển đổi hình ảnh thành PDF có thể tìm kiếm với OCR Lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi định dạng JPG, PNG, TIFF và các định dạng hình ảnh khác sang PDF có thể tìm kiếm bằng OCR bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Đặt đường dẫn cho hình ảnh đầu vào để nhận dạng.
  2. Khởi tạo thể hiện lớp AsposeOcr.
  3. Nhận dạng hình ảnh đầu vào với phương thức RecognizeImage.
  4. Lưu đầu ra vào tệp PDF có thể tìm kiếm.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi các định dạng JPG, PNG, TIFF và các định dạng hình ảnh khác sang PDF có thể tìm kiếm bằng OCR bằng C#:

// Đặt đường dẫn cho hình ảnh đầu vào để nhận dạng
string image = "p24.jpg";

// Khởi tạo phiên bản lớp AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Nhận dạng hình ảnh đầu vào với phương thức RecognizeImage
RecognitionResult result = api.RecognizeImage(image, new RecognitionSettings());

// Lưu đầu ra vào tệp PDF có thể tìm kiếm
result.Save("test.pdf", SaveFormat.Pdf);

Chuyển đổi hình ảnh bị lệch thành PDF có thể tìm kiếm với OCR theo chương trình trong C#

Hình ảnh đôi khi có thể bị lệch vì những lý do khác nhau. Đôi khi bạn có thể biết góc xiên của hình ảnh và chỉ định nó trước khi nhận dạng hình ảnh, tuy nhiên, bạn có thể tính toán góc xiên bằng API khi bạn không biết góc đó. Các bước sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh bị lệch thành tệp PDF có thể tìm kiếm:

  1. Chỉ định đường dẫn cho hình ảnh đầu vào.
  2. Khởi tạo đối tượng lớp AsposeOcr.
  3. Khởi tạo thể hiện lớp RecognitionSettings.
  4. Tính góc xiên của ảnh.
  5. Nhận dạng hình ảnh và lưu tệp PDF có thể tìm kiếm đầu ra.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một hình ảnh bị lệch thành tệp PDF có thể tìm kiếm theo cách lập trình bằng C#:

// Đặt đường dẫn cho hình ảnh đầu vào để nhận dạng
string image = "p24.jpg";

// Khởi tạo đối tượng lớp AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Khởi tạo phiên bản lớp RecognitionSettings
RecognitionSettings settings = new RecognitionSettings();

// Tính góc xiên của ảnh
float angle = api.CalculateSkew(image);
settings.SkewAngle = angle;

// Nhận dạng hình ảnh đầu vào với phương thức RecognizeImage
RecognitionResult result = api.RecognizeImage(image, settings);

// Lưu hình ảnh vào tệp PDF có thể tìm kiếm bằng OCR
result.Save("Test.pdf", SaveFormat.Pdf);

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của hình ảnh đầu vào và tệp PDF đầu ra:

Hình ảnh sang PDF OCR

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn nào bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi hình ảnh sang tệp PDF có thể tìm kiếm theo cách lập trình bằng C#. JPG, PNG, BMP, TIFF cũng như tài liệu đã quét có thể được chuyển đổi thành tệp PDF. Bạn có thể khám phá các tính năng khác của API bằng cách truy cập phần Tài liệu và vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm