Hình ảnh sang XML C#

Đôi khi dữ liệu có thể tồn tại dưới dạng hình ảnh. Bạn có thể cần phải xử lý dữ liệu như vậy, do đó chuyển đổi hình ảnh sang XML có thể hữu ích trong các trường hợp như vậy. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh ở định dạng JPG, PNG hoặc các định dạng hình ảnh khác sang định dạng XML theo chương trình trong C#. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang XML bằng cách thực hiện hoạt động OCR theo chương trình trong C#.

JPG hoặc PNG Image to XML Converter với OCR trong C# - Cài đặt API

Bạn có thể thực hiện nhận dạng ký tự quang học trên hình ảnh cũng như các định dạng tệp khác được hỗ trợ bởi API Aspose.OCR for .NET. Chỉ cần tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc chạy lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Chuyển đổi hình ảnh sang dữ liệu XML với OCR Lập trình trong C#

Bạn có thể xử lý hình ảnh bằng OCR và xuất thông tin được trích xuất ở định dạng XML bằng các bước sau:

  1. Tạo một thể hiện của lớp AsposeOcr.
  2. Nhận dạng hình ảnh trong khi khởi tạo đối tượng lớp RecognitionSettings.
  3. In thông tin trích xuất ở định dạng XML.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang dữ liệu XML bằng C#:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Tạo một đối tượng của AsposeOcr
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// In kết quả ở định dạng XML
Console.WriteLine($"XML: {result.GetXml()}");

Chuyển đổi Hình ảnh JPG hoặc PNG thành Tệp XML trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, trong khi trích xuất dữ liệu XML từ một hình ảnh, bạn có thể cần tạo một tệp đầu ra chứa dữ liệu XML thay vì in nó ra đầu ra bảng điều khiển. Bạn cần chỉ định đường dẫn tệp và định dạng lưu cho tệp đầu ra. Các bước sau giải thích quy trình chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang tệp định dạng XML:

  1. Khởi tạo một thể hiện của lớp AsposeOcr.
  2. Xử lý hình ảnh bằng OCR trong khi tạo một đối tượng của lớp RecognitionSettings.
  3. Lưu tệp đầu ra ở định dạng XML.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML theo chương trình trong C#:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Tạo một đối tượng của AsposeOcr
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Lưu đầu ra dưới dạng tệp XML
result.Save("D://file.xml", SaveFormat.Xml);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể kiểm tra tất cả các tính năng của API bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang dữ liệu XML bằng OCR theo chương trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể xem xét các khả năng OCR khác của API bằng cách xem qua không gian tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn trong trường hợp bạn có bất kỳ sự mơ hồ hoặc thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi hình ảnh sang JSON với OCR trong C#