Hình ảnh sang XML java

Các tệp XML thường được sử dụng để cấu trúc dữ liệu để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Đôi khi một hình ảnh có thể chứa một số dữ liệu hoặc thông tin mà bạn có thể cần phải xử lý thêm. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML. Bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML bằng OCR theo chương trình trong Java.

JPG hoặc PNG Image to XML Converter với OCR trong Java - Cài đặt API

Bạn có thể áp dụng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học trên hình ảnh và một số định dạng tệp khác được hỗ trợ bởi API Aspose.OCR cho Java. Bạn có thể tải xuống tệp JAR từ trang Tải xuống hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau để truy cập API từ Kho lưu trữ Aspose:

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-ocr</artifactId>
  <version>22.5</version>
</dependency>

Chuyển đổi hình ảnh sang dữ liệu XML với OCR có lập trình trong Java

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang XML bằng các thao tác OCR bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Khởi tạo một đối tượng của lớp AsposeOCR.
 2. Tạo một đối tượng lớp RecognitionResult để nhận dạng hình ảnh.
 3. In dữ liệu XML đã trích xuất.

Mẫu mã sau giải thích cách chuyển đổi hình ảnh sang dữ liệu XML theo chương trình trong Java:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp AsposeOCR
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Nhận dạng hình ảnh trong khi tạo một đối tượng của lớp RecognitionSettings
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Nhận dữ liệu được công nhận ở định dạng XML
String xml = result.GetXml();

Chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang tệp XML trong Java

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang định dạng XML và ghi dữ liệu đã chuyển đổi vào một tệp. Các bước dưới đây trình bày chi tiết quy trình để chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG thành tệp XML:

 1. Tạo một đối tượng của lớp AsposeOCR.
 2. Khởi tạo một phiên bản của lớp RecognitionSettings và nhận dạng hình ảnh bằng OCR.
 3. Ghi tệp đầu ra dưới dạng tệp XML.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang XML theo chương trình trong Java:

// Khởi tạo một phiên bản của lớp AsposeOCR
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Nhận dạng hình ảnh trong khi tạo một đối tượng của lớp RecognitionSettings
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", new RecognitionSettings());

// Lưu dữ liệu được công nhận dưới dạng tệp XML
result.save("D://file.xml", Format.Xml);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể kiểm tra tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào. Chỉ cần yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang dữ liệu XML hoặc tệp với OCR theo chương trình trong Java. Hơn nữa, các tính năng và trường hợp sử dụng khác nhau được đề cập trong các chương khác nhau trong phần tài liệu. Vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm

Chuyển đổi hình ảnh sang Excel với OCR trong Java