Ảnh chụp màn hình tới Văn bản OCR C#

Ảnh chụp màn hình có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. nơi bạn có thể cần trích xuất thông tin bằng văn bản. Trong các trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản để truy xuất thông tin văn bản. Ví dụ: có thể có các ảnh chụp màn hình khác nhau làm bằng chứng thanh toán cho một công ty và thông tin văn bản về số tiền cần được trích xuất. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng OCR trong C#.

Ảnh chụp màn hình thành văn bản với OCR - Cài đặt API C#

API Aspose.OCR cho .NET có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động nhận dạng quang học trên một hình ảnh. Ảnh chụp màn hình về cơ bản là hình ảnh của nội dung màn hình, do đó bạn có thể xử lý những hình ảnh đó để trích xuất một số thông tin. Chỉ cần truy cập API bằng cách tải xuống tệp tham chiếu DLL từ trang Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet bên dưới:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản với OCR trong C#

Bạn có thể chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng OCR trong C# bằng các bước sau:

  1. Tạo một đối tượng của lớp AsposeOcr.
  2. Chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng phương pháp RecognizeImage.
  3. Hiển thị văn bản được nhận dạng.

Mã mẫu sau đây trình bày cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản trong C#:

// Khởi tạo một phiên bản của AsposeOcr
Aspose.OCR.AsposeOcr api = new Aspose.OCR.AsposeOcr();

// Nhận dạng ảnh chụp màn hình bằng OCR
string result = api.RecognizeImage("Test.png");

// Hiển thị văn bản được nhận dạng
Console.WriteLine(result);

Chuyển đổi Ảnh chụp màn hình từ URL thành Văn bản bằng OCR trong C#

Trong một số trường hợp, ảnh chụp màn hình được chia sẻ thông qua liên kết URL của DropBox, Imgur, v.v. API cho phép bạn sử dụng liên kết URL thay vì tải xuống và sau đó xử lý ảnh chụp màn hình đó. Các bước bên dưới giải thích cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình từ URL thành Văn bản bằng OCR trong C#:

  1. Nhận ảnh chụp màn hình từ URL cho các hoạt động OCR.
  2. Tạo một thể hiện của lớp AsposeOcr.
  3. Nhận dạng văn bản từ ảnh chụp màn hình bằng OCR.
  4. In văn bản được nhận dạng từ URL.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình từ URL thành văn bản bằng OCR trong C#:

// Nhận ảnh chụp màn hình từ URL cho OCR
string uri = "https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-0ff82d0dc3543dcd3b06028f5476c2e4";

// Khởi tạo một phiên bản của AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Nhận dạng hình ảnh
string result = api.RecognizeImageFromUri(uri);

// In kết quả
Console.WriteLine($"Text:\n {result}");

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API trong toàn bộ năng lực của nó.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng OCR trong C#. Bằng cách này, bạn có thể trích xuất rất nhiều thông tin hữu ích dựa trên yêu cầu của bạn. Hơn nữa, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn trong trường hợp bạn có bất kỳ mối quan tâm nào.

Xem thêm