Hình ảnh sang Excel C# .NET

Hình ảnh chứa thông tin trực quan có thể cần thiết ở định dạng văn bản để xử lý dữ liệu. Trong những tình huống như vậy, bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang định dạng Excel theo chương trình trong C#. Ví dụ: một hình ảnh có thể chứa các giá trị số mà bạn có thể cần để thực hiện các phép tính. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang tệp Excel.

Chuyển đổi hình ảnh sang Excel trong C# - Cài đặt API

Bạn có thể nhận dạng hình ảnh bằng cách thực hiện các thao tác OCR với API Aspose.OCR for .NET. Nhanh chóng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ phần Tải xuống hoặc sử dụng trình quản lý gói NuGet bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.OCR

Chuyển đổi hình ảnh sang tệp Excel với OCR Lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang tệp Excel bằng OCR bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Đầu tiên, tạo một đối tượng của lớp AsposeOcr.
 2. Nhận dạng hình ảnh đầu vào.
 3. Cuối cùng, lưu tệp đầu ra ở định dạng Excel.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang tệp Excel ở định dạng XLS hoặc XLSX theo cách lập trình bằng C#:

// Khởi tạo một phiên bản của AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Nhận dạng hình ảnh      
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("OCR.png", new RecognitionSettings
{
});

// Lưu kết quả dưới dạng tệp XLSX
result.Save("test.xlsx", SaveFormat.Xlsx);

Chuyển đổi hình ảnh từ URI sang Excel với OCR trong C#

Bạn có thể tải hình ảnh đầu vào từ một URI trực tuyến và chuyển đổi nó sang định dạng Excel với OCR bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Đầu tiên, khởi tạo một thể hiện của lớp AsposeOcr.
 2. Nhận dạng hình ảnh với OCR bằng phương pháp RecognizeImage().
 3. Cuối cùng, lưu kết quả dưới dạng tệp Excel.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh từ URI sang tệp Excel theo chương trình với C#:

// Nhận hình ảnh để nhận dạng
string uri = "https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-0ff82d0dc3543dcd3b06028f5476c2e4";

// Khởi tạo một phiên bản của AsposeOcr
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// Nhận dạng hình ảnh      
RecognitionResult result = api.RecognizeImageFromUri(uri, new RecognitionSettings
{
});

// Lưu kết quả ở định dạng XLSX
result.Save("test.xlsx", SaveFormat.Xlsx);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh từ đĩa hoặc từ URI trực tuyến sang tệp Excel bằng tính năng OCR theo cách lập trình bằng C#. Hơn nữa, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các tính năng khác bằng cách xem qua tài liệu. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm