Chuyển đổi EPS PS sang TIFF WMF EMF

Tệp EPS là tệp PostScript được đóng gói được sử dụng để đặt hình ảnh trong tài liệu tái bút. Bạn có thể lập trình chuyển đổi các tệp EPS sang các định dạng tệp khác nhau. Vui lòng tham khảo các tiêu đề sau để biết thêm chi tiết:

Chuyển đổi EPS sang TIFF, EMF hoặc WMF - Cài đặt API C#

API Aspose.Page for .NET hỗ trợ chuyển đổi tệp EPS sang các định dạng tệp khác nhau. Bạn có thể dễ dàng cài đặt API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc định cấu hình nó qua trình quản lý thư viện NuGet trong Visual Studio IDE bằng lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.Page

Chuyển đổi tệp EPS sang Hình ảnh TIFF theo chương trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp EPS thành hình ảnh TIFF nhiều trang hoặc nhiều khung hình bằng các bước sau:

 1. Tải tệp EPS đầu vào.
 2. Tạo một thể hiện của lớp ImageSaveOptions.
 3. Tạo thiết bị kết xuất cho hình ảnh TIFF đầu ra.
 4. Chuyển đổi EPS sang Hình ảnh TIFF bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp EPS thành hình ảnh TIFF theo chương trình trong C#:

// tạo luồng cho tệp EPS đầu vào
using (var epsStream = new FileStream("Sample.eps", FileMode.Create, FileAccess.Read))
{
  // tạo một luồng cho tệp TIFF đầu ra
  using (var tiffStream = File.Open("output.tiff", FileMode.Open, FileAccess.Write))
  {
    // tải tệp EPS từ luồng
    var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(epsStream);

    // tạo một phiên bản ImageSaveOptions
    var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();

    // tạo thiết bị kết xuất cho TIFF
    var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Tiff);
 
    // Chuyển đổi hình ảnh EPS sang TIFF
    document.Save(device, options);
  }
}

Chuyển đổi hình ảnh EPS sang EMF theo phương pháp lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp tái bút EPS sang hình ảnh EMF bằng các bước dưới đây:

 1. Tải tệp EPS đầu vào bằng lớp PsDocument.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp ImageSaveOptions.
 3. Tạo thiết bị kết xuất với lớp ImageDevice.
 4. Cuối cùng, chuyển đổi EPS sang EMF Image.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi tệp EPS thành hình ảnh EMF theo chương trình với C#:

// tạo luồng cho tệp EPS đầu vào
using (var psStream = new System.IO.FileStream("Sample.eps", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
{
  // tạo luồng cho tệp EMF đầu ra
  using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.emf", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
  {
    // tải tệp EPS từ luồng
    var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

    // tạo một phiên bản ImageSaveOptions
    var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();

    // tạo thiết bị kết xuất cho EMF
    var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Emf);

    // Chuyển đổi EPS sang hình ảnh EMF
    document.Save(device, options);
  }
} 

Chuyển đổi tệp EPS sang WMF theo chương trình với C#

Bạn có thể xuất hoặc lưu tệp EPS dưới dạng Hình ảnh WMF bằng các bước bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải tệp EPS đầu vào bằng hàm tạo PsDocument.
 2. Khởi tạo cá thể lớp ImageSaveOptions.
 3. Chuyển đổi hình ảnh EPS sang WMF.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh EPS sang WMF theo cách lập trình bằng C#:

// tạo luồng cho tệp EPS đầu vào
using (var psStream = new System.IO.FileStream("Sample.eps", System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Read))
{
  // tạo luồng cho tệp WMF đầu ra
  using (var pdfStream = System.IO.File.Open("output.wmf", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Write))
  {
    // tải tệp EPS từ luồng
    var document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

    // tạo một phiên bản ImageSaveOptions
    var options = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageSaveOptions();

    // tạo thiết bị kết xuất cho WMF
    var device = new Aspose.Page.EPS.Device.ImageDevice(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Wmf);

    // Chuyển đổi EPS sang hình ảnh WMF
    document.Save(device, options);
  }
} 

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá tất cả các tính năng của API bằng Giấy phép Tạm thời Miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi tệp EPS thành hình ảnh TIFF, EMF hoặc WMF theo cách lập trình bằng C#. Bạn có thể kết hợp các tính năng này trong bất kỳ ứng dụng .NET nào. Hơn nữa, bạn có thể khám phá nhiều tính năng hơn bằng cách truy cập Tài liệu API hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm