EPS PS sang SVG csharp

Tệp EPS hoặc PS chứa đồ họa vectơ và thường được các nhà thiết kế sử dụng. Chúng có thể chứa hình ảnh có độ phân giải cao bao gồm hình dạng hoặc văn bản và thường được sử dụng để in bảng quảng cáo hoặc bao bọc tòa nhà. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp EPS hoặc PS thành hình ảnh SVG. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp EPS hoặc PS PostScript sang SVG trong C#.

Bộ chuyển đổi EPS hoặc PS sang SVG - Cài đặt API C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp EPS hoặc PS sang định dạng ảnh SVG trong hai bước. Trước tiên, bạn cần chuyển đổi tài liệu EPS sang PDF bằng Aspose.Page for .NET. Sau đó, chuyển đổi PDF sang SVG được thực hiện bằng cách sử dụng Aspose.PDF for .NET API. Vui lòng tải xuống tệp DLL cho API Aspose.Page for .NETAspose.PDF for .NET hoặc cài đặt các API này bằng các lệnh NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.Page  
PM> Install-Package Aspose.PDF

Chuyển đổi EPS hoặc PS sang SVG theo chương trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp EPS hoặc PS PostScript sang định dạng SVG bằng cách làm theo các bước bên dưới:

  1. Tạo một thể hiện của lớp MemoryStream.
  2. Tải tệp EPS đầu vào với lớp PsDocument.
  3. Chuyển đổi tệp EPS sang PDF với lớp PdfSaveOptions.
  4. Tải tệp PDF trung gian và khởi tạo phiên bản lớp SvgSaveOptions.
  5. Lưu tệp SVG đầu ra.

Đoạn mã bên dưới trình bày cách chuyển đổi tệp EPS hoặc PS sang hình ảnh SVG theo cách lập trình bằng C#:

// Khởi tạo một đối tượng lớp MemoryStream
Stream stream = new MemoryStream();

// Khởi tạo luồng đầu vào PostScript
System.IO.FileStream psStream = new System.IO.FileStream("input.eps", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
Aspose.Page.EPS.PsDocument document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

// Nếu bạn muốn chuyển đổi tệp Postscript mặc dù có lỗi nhỏ, hãy đặt cờ này
bool suppressErrors = true;

// Khởi tạo đối tượng tùy chọn với các tham số cần thiết.
Aspose.Page.EPS.Device.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.EPS.Device.PdfSaveOptions(suppressErrors);

// Khởi tạo một đối tượng lớp PdfDevice
Aspose.Page.EPS.Device.PdfDevice device = new Aspose.Page.EPS.Device.PdfDevice(stream, new System.Drawing.Size(595, 842));

// Chuyển đổi tệp EPS sang định dạng PDF
document.Save(device, options);

// Tải tài liệu PDF trung gian
Aspose.Pdf.Document pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(stream);

// Khởi tạo một đối tượng của lớp SvgSaveOptions
Aspose.Pdf.SvgSaveOptions saveOptions = new Aspose.Pdf.SvgSaveOptions();

// Lưu tệp đầu ra dưới dạng ảnh SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời để kiểm tra tất cả các tính năng của API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào.

Demo trực tuyến

Vui lòng thử ứng dụng web EPS to SVG Converter để kiểm tra khả năng chuyển đổi tệp.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã khám phá cách chuyển đổi tệp EPS hoặc PS PostScript sang định dạng ảnh SVG theo chương trình trong C#. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra các tính năng khác của API bằng cách xem qua phần tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn để thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào của bạn.

Xem thêm

Chuyển đổi XPS hoặc OXPS sang Word DOCX / DOC trong C#