Chuyển đổi XPS OXPS sang PDF Java

XPS là định dạng tài liệu cố định thường được sử dụng để sắp xếp thông tin cho mục đích in. Tương tự như vậy, các tệp OXPS cũng dựa trên Thông số kỹ thuật của giấy XML. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu PDF theo lập trình bằng ngôn ngữ Java. Hãy để chúng tôi kiểm tra các phần sau liên quan đến chuyển đổi tệp XPS và OXPS:

Chuyển đổi XPS hoặc OXPS sang PDF - Cài đặt API

API Aspose.Page for Java được thiết kế để tạo, chỉnh sửa, thao tác và chuyển đổi các định dạng tài liệu cố định khác nhau bao gồm XPS, OXPS, EPS, PS, v.v. Bạn có thể nhanh chóng định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Tải xuống hoặc thêm cấu hình bên dưới vào tệp pom.xml của dự án Maven của bạn. Điều này sẽ định cấu hình API được lưu trữ trên Aspose Artifactory:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>

</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-page</artifactId>
    <version>20.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi XPS sang PDF có lập trình bằng Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp XPS sang tài liệu PDF với độ trung thực cao giữa các tệp đầu vào và đầu ra. Bạn cần thực hiện theo các bước bên dưới để chuyển đổi:

 • Tải tài liệu XPS đầu vào
 • Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions
 • Tạo PdfDevice để hiển thị
 • Lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi XPS sang PDF theo chương trình bằng Java:

// Khởi tạo luồng đầu ra PDF
FileOutputStream pdfStream = new FileOutputStream(dataDir + "XPStoPDF.pdf");

// Tải tài liệu XPS đầu vào
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.xps");

// Khởi tạo đối tượng tùy chọn với các tham số cần thiết
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQualityLevel(100);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.Jpeg);
options.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);


// Tạo thiết bị kết xuất cho định dạng PDF
PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);

// Lưu tệp PDF đầu ra
document.save(device, options);

Chuyển đổi OXPS sang PDF có lập trình trong Java

OXPS là một định dạng bố cục cố định có thể được sử dụng để tạo thư, bản ghi nhớ và các tài liệu chính thức khác. Hơn nữa, chuyển đổi OXPS sang PDF khá giống với trường hợp sử dụng trên. Cho đến nay chúng ta đã học cách chuyển đổi tất cả các trang trong tệp đầu vào sang PDF. Hãy để chúng tôi tiếp tục một bước nữa, nơi chúng tôi sẽ chuyển đổi các trang cụ thể của tệp OXPS sang tài liệu PDF. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp OXPS sang PDF trong các ứng dụng Java của mình. Dưới đây là các bước để chuyển đổi tài liệu OXPS sang PDF:

 • Tải tài liệu OXPS đầu vào
 • Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions với các tham số cần thiết
 • Chỉ định số trang bằng phương thức setPageNumbers
 • Tạo thiết bị kết xuất cho định dạng PDF
 • Lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi OXPS sang PDF theo chương trình trong Java:

// Khởi tạo luồng đầu ra PDF
FileOutputStream pdfStream = new FileOutputStream(dataDir + "OXPStoPDF.pdf");

// Tải tài liệu OXPS đầu vào
XpsDocument document = new XpsDocument(dataDir + "input.oxps");

// Khởi tạo đối tượng tùy chọn với các tham số cần thiết
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Chỉ định số trang để hiển thị
options.setPageNumbers(new int[] { 1,3 });

// Tạo thiết bị kết xuất cho định dạng PDF
PdfDevice device = new PdfDevice(pdfStream);

// Lưu tệp PDF đầu ra
document.save(device, options);

Như chúng ta đã thảo luận ở trên, mã này sẽ chuyển đổi các trang cụ thể sang PDF. Tệp PDF đầu ra sẽ bao gồm trang đầu tiên và trang thứ ba từ tệp OXPS đầu vào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách chuyển đổi tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu PDF. Chúng tôi đã khám phá cách chuyển đổi toàn bộ tài liệu với tất cả các trang, cũng như chuyển đổi một vài trang sang tệp định dạng PDF. Hơn nữa, API hỗ trợ một số định dạng tệp khác mà bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác theo yêu cầu của mình. Chúng tôi hy vọng bạn phải quan tâm để tìm hiểu thêm, một số tài nguyên học tập khác bao gồm tài liệu API cũng như Dự án ví dụ. Hơn nữa, bạn có thể thảo luận về bất kỳ yêu cầu hoặc mối quan tâm nào của mình thông qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi tích cực mong được hỗ trợ bạn!

Xem thêm