Chuyển đổi XPS OXPS sang Word Java

Các tệp XPSOXPS thường được ưa thích hơn do tính chất không phụ thuộc vào độ phân giải của chúng để tạo ra bản in chất lượng cao. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu Word. Bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi tài liệu XPS hoặc OXPS sang tệp từ có phần mở rộng tệp DOCX hoặc DOC theo lập trình trong Java.

Tạo XPS to Word Converter trong Java - Cài đặt API

Tệp XPS hoặc OXPS có thể được chuyển đổi sang tài liệu Word ở định dạng tệp DOC hoặc DOCX. Việc chuyển đổi này dựa trên hai bước trong đó XPS hoặc OXPS đầu vào được hiển thị đầu tiên dưới dạng tài liệu PDF, sau đó được chuyển đổi thành tài liệu Word. Vì vậy, bạn cần định cấu hình API Aspose.Page for JavaAspose.PDF for Java bằng cách tải xuống tệp JAR từ phần Tải xuống hoặc sử dụng các cấu hình Maven sau:

Kho:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-page</artifactId>
    <version>21.12</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
    <version>22.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi XPS sang Word DOCX / DOC Tệp trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp XPS sang tài liệu Word định dạng DOCX hoặc DOC bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 1. Tải tệp XPS nguồn để chuyển đổi.
 2. Tạo một đối tượng của lớp PdfSaveOptions và chỉ định các thuộc tính của nó.
 3. Kết xuất tệp XPS thành tệp PDF.
 4. Xuất tài liệu PDF trung gian này sang tệp Word.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp XPS sang tài liệu Word theo lập trình trong Java:

// Khởi tạo ByteArrayOutputStream để giữ tệp PDF trung gian
final ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();

// Tải tài liệu XPS đầu vào
XpsDocument document = new XpsDocument("sample.xps");

// Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions với các tham số cần thiết
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQualityLevel(100);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.Jpeg);

// Tạo thiết bị kết xuất cho định dạng PDF
PdfDevice device = new PdfDevice(os);

// Lưu tệp PDF đầu ra
document.save(device, options);

// Tải tệp PDF trung gian
Document pdfDocument = new Document(os.toByteArray());

// Lưu tài liệu Word đầu ra dưới dạng tệp DOCX
pdfDocument.save("output.docx" , SaveFormat.DocX);

Chuyển đổi OXPS sang Word DOCX / DOC Tệp theo phương pháp lập trình bằng Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp OXPS sang tài liệu Word với phần mở rộng tệp DOCX hoặc DOC bằng các bước sau:

 1. Đầu tiên, tải tệp OXPS nguồn.
 2. Khởi tạo một phiên bản của lớp PdfSaveOptions
 3. Ghi tệp PDF trung gian vào một luồng.
 4. Lưu tệp PDF trung gian dưới dạng tài liệu Word.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách chuyển đổi OXPS sang Word trong Java:

// Khởi tạo ByteArrayOutputStream để giữ tệp PDF trung gian
final ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();

// Tải tài liệu OXPS đầu vào
XpsDocument document = new XpsDocument("sample.oxps");

// Khởi tạo đối tượng PdfSaveOptions với các tham số cần thiết
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQualityLevel(100);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.Jpeg);

// Tạo thiết bị kết xuất cho định dạng PDF
PdfDevice device = new PdfDevice(os);

// Lưu tệp PDF đầu ra
document.save(device, options);

// Tải tệp PDF trung gian
Document pdfDocument = new Document(os.toByteArray());

// Lưu tài liệu Word đầu ra dưới dạng tệp DOCX
pdfDocument.save("output.docx" , SaveFormat.DocX);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu dùng thử miễn phí để đánh giá API đầy đủ năng lực bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã hiểu về cách chuyển đổi XPS sang Word và OXPS sang Word ở định dạng DOCX hoặc DOC theo cách lập trình trong Java. Hơn nữa, vui lòng truy cập phần tài liệu để khám phá thêm các tính năng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Xem thêm

Chuyển đổi XPS sang JPG hoặc PNG Image trong Java

Mẹo: Bạn có thể muốn kiểm tra Bộ chuyển đổi Aspose PowerPoint to Word vì nó thể hiện quá trình chuyển đổi bản trình bày phổ biến sang tài liệu Word.