convert-xps-to-tiff-in-csharp

Bạn đang tìm cách chuyển đổi tệp XPS của mình sang định dạng TIFF? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi XPS sang TIFF trong C# chỉ bằng một vài bước đơn giản.

Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét API chuyển đổi XPS sang TIFF để chuyển đổi các tệp XPS của bạn sang định dạng TIFF. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua các bước về cách thực hiện chuyển đổi. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập vào công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí và các liên kết hữu ích khác để cải tiến thêm. Vậy hãy bắt đầu!

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API chuyển đổi C# XPS sang TIFF - Tải xuống miễn phí
 2. Các bước chuyển đổi XPS sang TIFF
 3. Chuyển đổi XPS sang hình ảnh TIFF

API chuyển đổi C# XPS sang TIFF - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi XPS thành TIFF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Page for .NET. Nó cho phép chúng tôi tải, hợp nhất, chuyển đổi và hiển thị các tài liệu XPS, PSEPS trong các ứng dụng C#.

Lớp XpsDocument của API đóng gói các tài liệu XPS. Lớp TiffSaveOptions của API chứa các tùy chọn cần thiết để quản lý quá trình tiết kiệm TIFF. Lớp ImageDevice đóng gói việc kết xuất tài liệu thành hình ảnh. Phương thức Save (Device, SaveOptions) lưu tài liệu XPS bằng cách sử dụng phiên bản Device.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Page 

Cách chuyển đổi XPS sang TIFF

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp XPS sang định dạng TIFF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp XPS.
 • Chỉ định các tùy chọn lưu TIFF.
 • Lưu XPS dưới dạng TIFF.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã C# và chuyển đổi tệp XPS sang định dạng TIFF.

Chuyển đổi XPS sang TIFF Image bằng C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp XPS sang hình ảnh TIFF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tài liệu XPS bằng lớp XpsDocument.
 2. Tiếp theo, khởi tạo đối tượng lớp TiffSaveOptions với các tham số cần thiết.
 3. Sau đó, tạo một thể hiện của lớp ImageDevice.
 4. Sau đó, gọi phương thức Save() để lưu hình ảnh trong đối tượng ImageDevice.
 5. Cuối cùng, sử dụng ImageDevice để lưu hình ảnh dưới dạng tệp TIFF.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp XPS sang hình ảnh TIFF bằng C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi XPS sang TIFF.
// Đường dẫn đến thư mục tài liệu.
string dataDir = "C:\\Files\\";

// Tập tin đầu vào
string inputFileName = dataDir + "sample.xps";

// Tệp outut 
string outputFileName = "sample_out.tif";

// Khởi tạo luồng đầu vào XPS
using (Stream xpsStream = File.Open(inputFileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Tải tài liệu XPS hình thành luồng
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());
  
  // hoặc tải tài liệu XPS trực tiếp từ tệp. Sau đó không cần xpsStream.
  // Tài liệu XpsDocument = new XpsDocument (inputFileName, new XpsLoadOptions());

  // Khởi tạo đối tượng tùy chọn với các tham số cần thiết.
  TiffSaveOptions options = new TiffSaveOptions()
  {
    SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality,
    Resolution = 300,
    PageNumbers = new int[] { 1, 2, 6 }
  };

  // Tạo thiết bị kết xuất cho định dạng PDF
  ImageDevice device = new ImageDevice();
  document.Save(device, options);

  // Lặp lại qua các phân vùng tài liệu (tài liệu cố định, theo điều kiện XPS)
  for (int i = 0; i < device.Result.Length; i++)
  {
    // Lặp lại các trang phân vùng
    for (int j = 0; j < device.Result[i].Length; j++)
    {
      // Khởi tạo luồng đầu ra hình ảnh
      using (Stream imageStream = System.IO.File.Open(dataDir + Path.GetFileNameWithoutExtension(outputFileName) + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) +
        Path.GetExtension(outputFileName), System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write))
        // Viết hình ảnh
        imageStream.Write(device.Result[i][j], 0, device.Result[i][j].Length);

    } // End inner for
  } // End outer for
} // End using

Giấy phép API miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Thử trực tuyến

Vui lòng thử công cụ chuyển đổi XPS sang TIFF trực tuyến miễn phí sau đây, được phát triển bằng cách sử dụng API ở trên. Nó là một công cụ tuyệt vời cho những ai cần chuyển đổi các tệp XPS của họ sang định dạng TIFF.

https://products.aspose.app/page/conversion/xps-to-tiff

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi XPS sang TIFF trong C#. Chúng ta đã thấy rằng quá trình này tương đối đơn giản và chỉ yêu cầu một vài dòng mã. Với kiến thức này, các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm chức năng chuyển đổi XPS sang TIFF vào ứng dụng của họ. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.Page for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm